2019

2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2019

ZARZĄDZENIE NR 114/2019 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 02.12.2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 114/2019WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKAz dnia 02.12.2019 r.     w sprawie : ustalenia dnia 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wielka Nieszawka   Na podstawie [...]

Zarządzenie nr 34/2019

Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25.04.2019 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji, sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi, BIP i strony internetowej Gminy Wielka [...]

Zarządzenie nr 33A/2019

Zarządzenie nr 33A/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17.04.2019 r. w sprawie powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania pn. Dostawa, wymiana i montaż 450 sztuk wodomierzy z odczytem [...]

Zarządzenie nr 33/2019

Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17.04.2019 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych [...]

Zarządzenie nr 32/2019

Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15.04.2019 r. w sprawie powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WIELKA [...]

Zarządzenie nr 31/2019

Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12.04.2019 r. w sprawie powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania pn. Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej [...]

Zarządzenie nr 30/2019

Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12.04.2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce [...]

Zarządzenie nr 29/2019

Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 04.04.2019 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji [...]

Zarządzenie nr 28/2019

Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 03.04.2019 r. w sprawie ustalenia dofinansowania do kolonii letnich w 2019 r. [...]

Zarządzenie nr 27/2019

Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.03.2019 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli [...]

Zarządzenie nr 26/2019

Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.03.2019 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Wielka Nieszawka [...]

Zarządzenie nr 25/2019

Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27.03.2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie [...]

Zarządzenie nr 23/2019

Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26.03.2019 r. w sprawie przestrzegania obowiązków pracowniczych przepisów Kodeksu pracy w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [...]

Zarządzenie nr 24/2019

Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26.03.2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy oraz powołania Komisji Wyborczej [...]

Zarządzenie nr 22/2019

Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26.03.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019 [...]

Zarządzenie nr 21/2019

Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.03.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego zorganizowania w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o [...]

Zarządzenie nr 20/2019

Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.03.2019 r. w sprawie powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania pn. Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej [...]

Zarządzenie nr 19/2019

Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.03.2019 r. w sprawie powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej [...]

Zarządzenie nr 18/2019

Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.03.2019 r. w sprawie powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania pn. Przebudowa ulicy Leśnej (dz. 235/4) w Małej Nieszawce [...]

Zarządzenie nr 17/2019

Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.03.2019 r. w sprawie powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Piaskowej, [...]

Zarządzenie nr 16/2019

Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11.03.2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu i oceny kandydatów na Kierownika Ośrodka Zdrowia [...]

Zarządzenie nr 15/2019

Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11.03.2019 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego organizacji kolonii letnich dla dzieci z terenu gminy [...]

Zarządzenie nr 14/2019

Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25.02.2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok [...]

Zarządzenie nr 13/2019

Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25.02.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji w celu oceny kandydatów w ramach naboru na wolne stanowisko [...]

Zarządzenie nr 12/2019

Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok [...]

Zarządzenie nr 11/2019

Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz regulaminu i harmonogramu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli [...]

Zarządzenie nr 9/2019

Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 01.02.2019 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Przedszkola w Małej Nieszawce w roku szkolnym 2018/2019 [...]

Zarządzenie nr 10/2019

Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 01.02.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/1/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminy wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce [...]

Zarządzenie nr 8/2019

Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji a także terminów składania dokumentów do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas [...]

Zarządzenie nr 7/2019

Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25.01.2019 r. w sprawie powołania komisji w celu oceny kandydatów w ramach naboru na wolne stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce [...]

Zarządzenie nr 6/2019

Zarządzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.01.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wielka Nieszawka [...]

Zarządzenie nr 5/2019

Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.01.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego zasad udostępniania mienia komunalnego [...]

Zarządzenie nr 4/2019

Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze [...]

Zarządzenie nr 3/2019

Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze [...]

Zarządzenie nr 2/2019

Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich. [...]

ZARZĄDZENIE NR 1/2019

Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeglądu, zmiany klauzuli i zniszczenia dokumentów niejawnych oraz szacowania ryzyka informacji niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym [...]

metryczka