KLAUZULA INFORMACYJNA rejestracja wyborców oraz organizacja przebiegu wyborów


KLAUZULA INFORMACYJNA
  rejestracja wyborców oraz organizacja przebiegu wyborów   
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
 
 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Wójt Gminy Wielka Nieszawka
 2. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 87-165 Cierpice ul. Toruńska 12 ,e-mailowo:  zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl , telefonicznie 56 678 10 93 wew. 21
 3. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@iod1@wielkanieszawka.pl
 4. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c   RODO przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks Wyborczy w celu:
  1. prowadzenia spisu i rejestru wyborców poprzez:
   1. Wpisanie do rejestru wyborców,
   2. Skreślenie z rejestru wyborców,
   3. Ujęcia w spisie wyborców,
   4. Dopisania do spisu wyborów,
   5. Skreślenia ze spisu wyborców,
   6. Uzyskania zaświadczania o prawie do głosowania,
   7. Rozpatrzenia reklamacji w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców oraz spisie wyborców,
   8. Wniesienia wniosku o dopisanie do spisu wyborców;
  2. obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.
 5. Twoja dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi: Krajowe Biuro Wyborcze, Państwowa Komisja Wyborcza, sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa tj.  co najmniej przez okres 5 lat, nie dłużej jednak niż do czasu osiągnięcia celu dla jakich były przetwarzane, następnie zostaną usunięte.
 7. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli jest to zgodne z przepisami regulującymi wybory .
 8. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
 9. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wielka Nieszawka (26 maja 2019)
Opublikował: Sławomir Błach (26 maja 2019, 09:49:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145