Zadania wójta.

1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone

przepisami prawa.

 

2. Do zadań wójta należy w szczególności:

    1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

    2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

    3) gospodarowanie mieniem gminy,

    4) wykonywanie budżetu,

   5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek

organizacyjnych.

 

3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie

gminy.

 

4. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na

zewnątrz.

 

5. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz

ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

 

6. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego

niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić

ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

 

7. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na

zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

 

8. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i

zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny,

nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest

wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w

swoim imieniu zastępcy wójta. Kierownik urzędu wykonuje

uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników

urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

metryczka


Wytworzył: Maria Rumińska (28 lipca 2003)
Opublikował: Maria Ruminska (28 lipca 2003, 12:15:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4353