Sprawozdanie budżetowe I kwartał

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 (777kB) pdf

Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału rok (383kB) pdf

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowy jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 (1155kB) pdf

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2020 do końca 1 kwartału 2020 roku (243kB) pdf

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2020 (308kB) pdf

Rb-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy I kwartał roku 2020 (477kB) pdf

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku (348kB) pdf

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 (248kB) pdf

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Adresat: Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 33F242ADF44DA0B1 jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku (92kB) pdf

Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTO RIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH jednostki bezpośrednio realizujące zadania wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku (354kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (19 czerwca 2020)
Opublikował: Kamil Maliszewski (19 czerwca 2020, 11:19:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82