2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Petycja - Stop zagrożeniu zdrowia i życia

W interesie publicznym wnosimy o:
1. przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców
przed elektroskażeniem.
2. zobowiązanie Burmistrza/ Wójta/Przewodniczącego Rady do:
a.) wykonania Uchwały;
b.) opublikowania jej na stałe na stronie internetowej UM/UG oraz na profilu Facebooka
Burmistrza/Wójta Gminy;
c.) przekazania Uchwały dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy;
d.) przekazania Uchwały władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
Uzasadnienie
Zwracamy się do organu władz gminnych z prośbą o przyjęcie uchwały w sprawie ochrony
zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola
elektromagnetyczne (dalej: PEM) o coraz szerszym zakresie częstotliwości.
W dniu 25 stycznia 2020 r. odbył się światowy dzień protestu (1) przeciw zwiększaniu
ekspozycji ludności na promieniowanie mikrofalowe, a także przeciw eksperymentowaniu
na ludziach z użyciem nowych częstotliwości, tzw. fal milimetrowych, które będą stosowane
w nowym standardzie telefonii komórkowej, sieci 5G. Nie ma jeszcze badań dotyczących
wpływu przewlekłej ekspozycji na promieniowanie, które będzie emitowane przez nadajniki
i telefony w tym standardzie, na ludzkie zdrowie, a dotychczasowe badania wskazują na
duże prawdopodobieństwo, że negatywne dla środowiska i człowieka skutki oddziaływania
fal milimetrowych i PEM o innych częstotliwościach będą się sumować.
Tysiące niezależnych badań naukowych (2) potwierdzają, że niejonizujące promieniowanie
elektromagnetyczne jest szkodliwe dla ludzi i środowiska. Do udokumentowanych skutków
zdrowotnych należą: uszkodzenia DNA, nowotwory, efekty neurologiczne/
2
neuropsychiatryczne (w tym choroba Alzheimera, autyzm, ADHD i zaburzenia zachowania
u dzieci), wzrost zjawiska apoptozy (zaprogramowanej śmierci komórki), rozszczelnienie
bariery krew-mózg, problemy kardiologiczne, stres oksydacyjny/uszkodzenia spowodowane
przez wolne rodniki, zaburzenia układu hormonalnego, bezpłodność, poronienia,
nadwrażliwość elektromagnetyczna (electrohypersensitivity – EHS) i wiele innych.
Technologia 5G spowoduje drastyczny wzrost ekspozycji na pola elektromagnetyczne,
której nie da się uniknąć.
Istniejąca przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Międzynarodowa Agencja ds. Badań
nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowała w 2011r. mikrofale stosowane w komunikacji
bezprzewodowej jako możliwy czynnik rakotwórczy dla ludzi (grupa 2B) (3). Najnowsze
badania epidemiologiczne nad występowaniem nowotworów głowy w związku z używaniem
telefonów komórkowych potwierdzają klasyfikację IARC. Wspierają ją również, a nawet
wzmacniają, wyniki olbrzymiego amerykańskiego programu toksykologicznego NTP
(National Toxicology Program) – opublikowane także na stronie Department of Health and
Human Services rządu USA, odpowiednika naszego Ministerstwa Zdrowia (4). Fakt ten
podkreślają również autorzy ekspertyzy zleconej przez Ministerstwo Zdrowia (5), która
została zatajona przez rząd aż do momentu przegłosowania przez Sejm tzw. megaustawy
telekomunikacyjnej (6), która ma ułatwić operatorom wprowadzenie w Polsce sieci 5G.
W związku z opisanymi w publikacjach naukowych skutkami zdrowotnymi PEM uczeni o
udokumentowanych osiągnięciach naukowych w zakresie badań bioelektromagnetycznych
domagają się od 2015 r. redukcji ekspozycji na PEM (The EMF Scientist Appeal, 2015) (7).
Stwierdzają oni, że waga dowodów opublikowanych w recenzowanych czasopismach
naukowych uzasadnia podjęcie większych środków ostrożności oraz wyrażają obawę, że
ich niezastosowanie może doprowadzić do kryzysu zdrowia publicznego. Od 2017 r. coraz
szersze grono naukowców i lekarzy apeluje o moratorium na wdrożenie nieprzebadanej
sieci 5G (The 5G Appeal, 2017) (8).
Jak ludzie i inne organizmy żywe zareagują na eksperyment, jakim jest de facto
wprowadzenie 5G, nikt nie jest w stanie dziś określić. Mimo to operatorzy już uruchamiają
tę technologię, lub jej testy, w wielu polskich miastach.
Fale milimetrowe wymagać będą ogromnego zagęszczenia nadajników, które, zgodnie z
wymogami technologii 5G, będą instalowane co 20-150 m na latarniach, słupach,
przystankach i budynkach w całej gminie, w ciągu najbliższych kilku lat.
Ponadto z dniem 1 stycznia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia (9)
podnoszące 100-krotnie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych z zakresu
mikrofalowego w środowisku (z 0,1 W/m2 na 10 W/m2 dla gęstości mocy mikrofalowej; z 7
V/m na 61 V/m dla natężenia składowej elektrycznej pola). Ministerstwo zlekceważyło przy
tym opinie naukowców przeciwnych zmianom z tak znanych instytutów naukowych jak:
Instytut Medycyny Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Wojskowy Instytut Higieny i
Epidemiologii, uczelni: Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Wrocławskiej i
organizacji: Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych (10).
Wcześniej, na mocy megaustawy, rozporządzenie zostało przekazane z kompetencji
Ministra Środowiska do resortu zdrowia, gdyż Minister Środowiska Henryk Kowalczyk był
przeciwny zmianie normy bez uprzedniego przeprowadzenia badań (11). Już nie jest
ministrem.
3
Władze wielu gmin w Polsce podjęły uchwałę i wyraziły negatywne stanowisko wobec zmian
wprowadzanych w rozporządzeniu.
Na całym świecie rośnie opór wobec wdrażania bez konsultacji ze społeczeństwem
nieprzebadanej technologii 5G, w wielu krajach zachodnich obywatele i organizacje
pozarządowe pozywają władze centralne do sądu (12). Minister rządu regionu stołecznego
Brukseli, Céline Fremault, zapowiedziała wstrzymanie wdrożenia 5G stwierdzając:
„Mieszkańcy Brukseli nie są królikami doświadczalnymi, których zdrowie mogę sprzedać z
zyskiem” (13).
Opublikowany niedawno briefing Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (14) również
podkreśla możliwość wystąpienia poważnych zagrożeń zdrowotnych w związku z
wprowadzeniem standardu 5G (tekst w języku polskim).
Ponadto firmy ubezpieczeniowe nie ubezpieczają od ewentualnych szkód wynikłych z
oddziaływania PEM z uwagi na tysiące badań naukowych, które wykazały negatywne skutki
biologiczne (15).
NIK raportuje od 5 lat o nieprawidłowościach w ochronie środowiska (16). Ostatni raport NIK
z maja 2019 r. (17) uwidocznił, że nic się w tej materii nie zmieniło i nadal nie ma należytej
kontroli nad emisją PEM do środowiska.
Wprowadzany przez Ministerstwo Cyfryzacji system monitoringu SI2PEM również nie
poprawi sytuacji, gdyż nie będzie monitorował pomiarowo rzeczywistej wartości PEM, lecz
będzie poziom PEM dla każdego punktu wyliczał na podstawie niepełnych i niedokładnych
danych z pomiarów i przy zastosowaniu modeli matematycznych, w których niemożliwe jest
uwzględnienie setek parametrów propagacji pól elektromagnetycznych (18). W
konsekwencji udostępniane w tym systemie dane nie umożliwią kontroli nad rzeczywistym
poziomem PEM w środowisku.
Naukowcy ostrzegają, że po wejściu rozporządzenia pomiary dopuszczalnych poziomów
nie będą możliwe do wykonania (19), a na nowe poziomy PEM nie są przygotowane
implanty, rozruszniki serca i inne urządzenia medyczne z gwarancją działania do 10 V/m
(nowa norma: 61 V/m) 1.
Na naszym niebie pokażą się dziesiątki tysięcy nowych satelitów wykorzystywanych w tej
technologii, zakłócając obserwacje astronomiczne (20) i zwiększając natężenie PEM w
atmosferze. Apel o powstrzymanie technologii 5G na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej
podpisało już prawie 200 tysięcy osób, w tym tysiące naukowców i lekarzy (21).
Na koniec należy zauważyć, że łączność przewodowa stanowi sprawdzoną i bezpieczną
alternatywę dla komunikacji bezprzewodowej, na co wskazują polscy i międzynarodowi
eksperci. Polecamy choćby raport amerykańskiego specjalisty ds. technologii komunikacji,
dr Timothy Schoechle’a, który w oparciu o analizę dostępnych technik przesyłu danych
potwierdził niezaprzeczalną wyższość łączy przewodowych nad komunikacją
bezprzewodową tak pod względem szybkości przesyłu danych, odporności na cyberataki,
wydajności energetycznej, potencjału rozwojowego w przyszłości, jak i bezpieczeństwa dla
ludzi i środowiska. Autor zaleca również, by porzucić ideę wdrożenia sieci 5G i Internetu
1 Instytut Medycyny Pracy w Łodzi „Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie
pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej”, str. 74.
4
Rzeczy, ponieważ nie potrzebują ich ani ludzie ani rynek – są to technologie zbędne,
promowane tylko dlatego, by generować olbrzymie zyski dla przemysłu bezprzewodowego
(22).
Wnosimy o to, aby w uchwale Rada Miasta/Gminy:
1. wyraziła swoje negatywne stanowisko wobec:
a). wielokrotnego zwiększenia od 1.1.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji
mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego;
b). wprowadzania standardu 5G bez wcześniejszego zbadania wpływu tej technologii
na zdrowie mieszkańców i działanie implantów oraz bez wdrożenia właściwego
systemu monitoringu natężenia PEM w środowisku.
2. zaleciła, by:
a). zdemontowano istniejące sieci Wi-Fi w szkołach tam, gdzie one istnieją, i wykonano
nowe instalacje sieci komputerowych w oparciu wyłącznie o połączenia kablowe
eternetowe bądź światłowodowe.
b). nakazano przełączanie na lekcjach telefonów komórkowych w tryb samolotowy oraz
zakazano ich używania na przerwach poza celami związanymi z informowaniem
rodziców lub w celach alarmowych.
ŻĄDANIE
3. zobowiązała się do przeprowadzenia kampanii informacyjnych dla mieszkańców nt.
zagrożeń zdrowotnych związanych z PEM (telefon komórkowy, wifi i inne urządzenia
bezprzewodowe) (przykład zaleceń w ulotce opracowanej przez Miasto Kraków (23).
Z poważaniem,
W imieniu członków (około 200 podmiotów) Koalicji Polska Wolna od 5G
Komisja Sterująca i jej doradcy w składzie:
dr Barbara Gałdzińska-Calik, ekspert ds. pól elektromagnetycznych
Dr Jacek Nowak, em. prof. SW, niezależny naukowiec
Mgr Jadwiga Łopata, EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny
Nobel)
Sir Julian Rose, pisarz, rolnik, dyrektor Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi
–ICPPC
Mgr inż. Michał Góra, niezależny ekspert ds. pól elektromagnetycznych
Mgr Anna Mika, autorka broszury pt. „Elektrosmog – niewidzialny wróg”, osoba
elektrowrażliwa (EHS)
5
Mgr inż. ochrony środowiska Katarzyna Stawińska
Jarosław Jucewicz, Radny Rady Miejskiej Ciechocinka
Paweł A. Fijałkowski, prezes/fundator Fundacji Eko-Osada Brzozówka
http://stop5g.com.pl/
KONTAKT e-mailowy: stop5gpl@gmail.com
Bibliografia:
1. Światowy protest przeciwko 5G – podsumowanie
http://stop5g.com.pl/swiatowy-protest-przeciwko-5g/
2. Wybrane prace przeglądowe, w których potwierdzono nietermiczne (biologiczne)
skutki oddziaływania PEM:
BioInitiative Working Group: BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-based
Public Exposure Standards for Electromagnetic Fields (ELF and RF). Sage C and
Carpenter DO (eds). Bioinitiative, 2012. https://bioinitiative.org/
Pall M. List of 97 Reviews on Non-thermal Effects of Microwave/Lower Frequency
EMFs https://www.wirelesseducationaction.org/wp-content/uploads/2016/12/EMFEffect-
Reviews.pdf
Pall M. 5G: Great risk for EU, U.S. and international health: Compelling evidence for
eight distinct types of great harm caused by electromagnetic field (EMF) exposures
and the mechanism that causes them. European Academy for Environmental
Medicine. Published May 2018.
http://www.5gappeal.eu/wp-content/uploads/2018/06/pall_2018.pdf
Anke Huss, Matthias Egger, Kerstin Hug, Karin Huwiler-Müntener, and Martin Röösli
Source of Funding and Results of Studies of Health Effects of Mobile Phone Use:
Systematic Review of Experimental Studies. Environ Health Perspect. 2007 Jan;
115(1): 1–4. Published online 2006 Sep 15. doi: [10.1289/ehp.9149]
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1797826/
3. International Agency for Research on Cancer: IARC monographs on the evaluation
of carcinogenic risks to humans, Volume 102. In: Non-Ionizing Radiation, Part 2:
Radiofrequency Electromagnetic Fields. Who Press, Lyon, France, 2013. Available
online: https://monographs.iarc.fr/iarc-monographs-on-the-evaluation-ofcarcinogenic-
risks-to-humans-14/
4. Cell Phone Radio Frequency Radiation
https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html
5. Narodowy Program Zdrowia, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi „Oddziaływanie
elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych
sieci 5G i populacji generalnej”, zespół pod red. prof. dr hab. Konrada Rydzyńskiego
6
http://www.imp.lodz.pl/upload/npz/raport_5g.pdf
6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i
sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001815&fbclid=IwAR
2_Z6Ac8BTnhTHykvCT91xjSImvhhSSVeYbPICr5JRS7L4nZaYsHJBEciE
7. The EMF Scientist Appeal (2015) https://emfscientist.org/
Polskie tłumaczenie apelu: https://emfscientist.org/images/docs/transl/Polish-Apelnaukowcow_
2017.pdf
8. The 5G Appeal (2017) http://www.5gappeal.eu/
Polskie tłumaczenie apelu: http://mywolniludzie.net/artykuly/naukowcy-ostrzegajaprzed-
potencjalnymi-powaznymi-skutkami-zdrowotnymi-technologii-5g/
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002448
10. Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie
„Opinia dotycząca limitów pola elektromagnetycznego zakresu radiofalowego
ustanowionych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku”
http://ptbr.org.pl/index.php/com-phocagallery-categories/komisja-ds-problemowbioelektromagnetycznych/
opiniekomisji.
html?fbclid=IwAR103cBnLgVQpw4ydiImAyIsyCDndBC3mydsXvU3FefIXpI2Q
FfG30nC8tE
11. Uwagi Ministra Środowiska do projektu megaustawy telekomunikacyjnej (MŚ
uwagi.pdf)
https://mc.bip.gov.pl/projekty-akt%C3%B3w-prawnych-mc/projekt-ustawy-o-zmianieustawy-
o-wspieraniu-rozwoju-us%C5%82ug-i-sieci-telekomunikacyjnych-orazniekt%
C3%B3rych-innychustaw.
html?fbclid=IwAR1ptNqoY1ecbyt6H9P4OQFzxFg6IynPonydboURYA_rv9J40I
C1uZLJEzU)
12. Sprawy sądowe i inne działania podejmowane w krajach zachodnich:
USA
Erin Brockovich Law Firm Joins Citizens’ Lawsuit Against 5G and Wireless Radiation
https://www.activistpost.com/2019/10/erin-brockovich-law-firm-joins-citizens-lawsuitagainst-
5g-and-wireless-radiation.html?fbclid=IwAR0XIso-
XsPcePAsBebPNAD3G2xbhTV8v-S4cmuMGpOMGOxKmwAC_-y7uAg
Robert Kennedy, Jr. Assembles Legal Team to Sue FCC over Wireless Health
Guidelines
https://childrenshealthdefense.org/news/robert-kennedy-jr-assembles-legal-team-tosue-
fcc-over-wireless-healthguidelines/?
fbclid=IwAR3y1j1gFSV7SzJ5k0dAhxkeRvwruq3upuYeTTiGvhP1REIU9tlBZss4R0
7
EHT Takes Historic Legal Action Against The FCC
https://ehtrust.org/ehtlegalaction-againstfcconhealtheffectsofcellphones/
USA: T-Mobile anuluje instalację 5G w całym kraju. Przyczyną piętnaście stanowych
pozwów sądowych przeciwko szybkiemu połączeniu
https://forumemjot.wordpress.com/2019/09/03/usa-t-mobile-anuluje-instalacje-5g-wcalym-
kraju-przyczyna-pietnascie-stanowych-pozwow-sadowych-przeciwkoszybkimu-
polaczeniu/
KANADA
À propos de l'Action Judiciaire contre la 5G
http://www.action5g.org/?fbclid=IwAR0mH1ekEm8AsAZXExMieTnz3_pMbtqr3QYsH
upoSTEM0T-C_3oEaZl4GEI
AUSTRALIA
Something potentially BIG is brewing down-under for the 5G – A class action lawsuit
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2018/07/30/something-potentiallybig-
is-brewing-down-under-for-the-5g-a-class-actionlawsuit/?
fbclid=IwAR2DUSp7IwJHEDqNzDWLJeVMZbLAq67R1x8gk-
7v8P4MqEwIwptB4LZiq8A
Top Tasmanian barrister Raymond Broomhall is speaking at events around Australia
using his expertise in the legal system to help us prepare an action plan.
https://www.wesaynoto5ginaustralia.com/raymond-broomhallaction?
fbclid=IwAR0zQePUvdB8dkCpbrKoGdwkP8o6Y_j7644kbXlmvdBffIGZ7SVs8vtLyk
DANIA
Danish Citizens Are Suing the Danish State Over Forced 5G Installation
https://www.activistpost.com/2019/10/danish-citizens-are-suing-the-danish-stateover-
forced-5ginstallation.
html?utm_source=Activist+Post+Subscribers&utm_medium=email&utm_
campaign=69b4e183cd-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_content=Yahoo%21+Mail&utm_term=0_b0c7fb76bd-
69b4e183cd-
388165117&fbclid=IwAR3l1JmX30jbcxZ6EqUfjPMqUHBLpuECAt9gyRxa_6Yq7eQv
PDnUzkuJJPQ
FRANCJA
French associations bring battle against 5G to supreme court
https://www.telecompaper.com/news/french-associations-bring-battle-against-5g-tosupreme-
court--
1324815?fbclid=IwAR3R2a_ZZv3SnMJwPlo70p1fdjjy9pF5_2sAq_0iQVngQK7FzcRk
xLpXr9k
HOLANDIA
Powództwo w sprawie odpowiedzialności cywilnej przeciwko dużemu sukcesowi 5G:
miliardy roszczeń wobec firm telekomunikacyjnych
https://www.earth-matters.nl/11/14660/verborgen-nieuws/aansprakelijkheidsactietegen-
5g-groot-succes-miljardenclaim-tegen-telecombedrijven.html
8
International Actions To Halt And Delay 5G
https://ehtrust.org/international-actions-to-halt-and-delay-
5g/?fbclid=IwAR3_fKB1VR_JJcuL1NveGC1RiXQCEtBzvnjQpK7EFLfajcW87zR6uW
xc4GI
Slovenia government delays decision on 5G licences
https://www.telecompaper.com/news/slovenia-government-delays-decision-on-5glicences--
1329243?fbclid=IwAR3LtKIcMU4eYe2WKdNeg8JT0uoyMwSwp50wtMethWcfNYPKAOCx-
fGJVA
Brussels halts 5G plans over radiation rules
https://www.fiercewireless.com/5g/brussels-halts-5g-plans-over-radiation-rules
Switzerland halts rollout of 5G over health concerns (February 2020)
https://www.ft.com/content/848c5b44-4d7a-11ea-95a0-
43d18ec715f5?fbclid=IwAR0zcYFPZV3WyP2ry1eIdobt4NtIgIgWj81CEJpjb9XC5ZZy
W5RdQftIyA4
13. Radiation concerns halt Brussels 5G development, for now
https://www.brusselstimes.com/brussels/55052/radiation-concerns-halt-brussels-5gfor-
now/
14. "Skutki bezprzewodowej łączności 5G dla zdrowia ludzkiego"- Briefing Biura Analiz
Parlamentu Europejskiego
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(202
0)646172_PL.pdf
15. Raport Lloyd’s of London (2010)
https://www.lloyds.com/~/media/lloyds/reports/emerging-risk-reports/emf-finalnovember-
2010.pdf
Raport Swiss Re (2019)
https://www.swissre.com/institute/research/sonar/sonar2019.html
16. NIK o stacjach bazowych telefonii komórkowej (2015)
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-stacjach-bazowych-telefoniikomorkowej.
html
17. Kontroli nie ma, promienie harcują (2019)
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kontroli-nie-ma-promienieharcuja.
html?fbclid=IwAR1PflWvO2qDFyyLCyUCtf2o2lZSZC2ex4f8oJFjoO46RwKqz
gJh-Vlv4Ek
18. „Megaustawa 5G – Czy ta Księga rzeczywiście jest Biała?”, niezależna ekspertyza
Instytutu Spraw Obywatelskich
https://inspro.org.pl/polecamy/ekspertyza-megaustawa-5g/
19. Prof. dr hab. Stanisław Szmigielski, WAT, Warszawa, Sejm 2019.12.20
https://www.youtube.com/watch?v=dI0l04ejI-4
9
20. Apel Astronomów “Safeguarding the Astronomical Sky”
https://astronomersappeal.wordpress.com/?fbclid=IwAR12nkuKyq7mSRqMylr3omj7
7dWEGRgeTRTmm7AfROr9rL5ILXi26o0_MK0
21. Apel o powstrzymanie technologii 5G na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
22. Timothy Schoechle “Re-Inventing Wires: The Future of Landlines and Networks”
(raport)
http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2018/05/Wires.pdf
Streszczenie w języku polskim:
Kto skorzysta na uruchomieniu sieci 5G? O wyższości sieci przewodowych (raport)
http://stop5g.com.pl/kto-skorzysta-z-uruchomienia-sieci-5g-o-wyzszosci-sieciprzewodowych-
raport/?fbclid=IwAR3XcqGOGq8B5-Hcty-
5KZEir2A9sDhB47if2_OZ1V9VKIRd6hTMUjdNGRY
23. „Pola elektromagnetyczne. Informacje dla mieszkańców (ulotka Miasta Kraków)
https://dialogspoleczny.krakow.pl/wpcontent/
uploads/2017/03/ulotka_PEM_2018_wersja-druk.pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (1 kwietnia 2020)
Opublikował: Kamil Maliszewski (1 kwietnia 2020, 14:25:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152