Dostępność serwisu BIP

Dostępność serwisu BIP

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej, na której się właśnie znajdujesz. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.
O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.
Przykładamy wszelkich starań aby serwis był dostępny dla każdego – bez względu na wiek, poziom sprawności, używany sprzęt czy oprogramowanie.

Data publikacji strony internetowej BIP: czerwiec 2003 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: kwiecień 2017 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Standardy sieciowe

Stosowanie bieżących standardów sieciowych ma na celu zmaksymalizowanie swobodnego dostępu do treści między innymi osobom niepełnosprawnym, a także osobom posiadającym osobiste preferencje, korzystającym z różnych typów przeglądarek i platform umożliwiających dostęp do Internetu. Dokładniej mówiąc, standardy sieciowe to wszystkie działania zmierzające w uczynieniu Sieci lepszą – bardziej dostępną i użyteczną.
Witryna jest zgodna ze specyfikacją HTML5.

Klawisze dostępu

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę

Podstawy prawne


Dążymy do tego, by serwis spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA. Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności.

Zgodność ze standardami

Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1, a także zawiera szereg zaleceń wymaganych przez trzeci (WAI-AAA) stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1.

Wygląd

Wygląd witryny w pełni określają kaskadowe arkusze stylów CSS wraz z semantyczną strukturą kodu strony. Oznacza to, że po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika.

Odnośniki

Linki zawierają atrybut – title oraz alt, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo. W przypadku, gdy tekst linku sam w sobie dokładnie opisuje dokument docelowy, atrybut ten może zostać pominięty.

Przystosowanie dla urządzeń mobilnych

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory itp. (mobile-friendly).

Oprogramowanie związane z dostępnością

NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki
wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z
komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia
większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji
GPL
JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo
ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim)
Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows (dostępny również w wersji próbnej). Polska
wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.
Polskie wersje programów dla niewidomych i słabowidzących (udźwiękawiające, ubrajlawiające i
powiększające, w tym polska wersja JAWS) dostarczane przez firmę Altix.
Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających
monitorów brajlowskich.
Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich
przepustowościach.
Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie
tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp.
Firefox, przeglądarka graficzna, która wraz z dodatkami tworzy nieocenioną pomoc między innymi związaną z dostępnością stron internetowych.

Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików: pdf, doc.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest p. Iwona Głowacka, adres poczty elektronicznej: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice.

Budynki Urzędu znajdują się przy drodze wojewódzkiej nr 273. Z drogi wojewódzkiej nr 273 (ul. Toruńska) wjeżdżamy bezpośrednio utwardzonym wjazdem wykonanym w nawierzchni asfaltowej do otwartego parkingu przed budynkiem. Parking jest ogólnodostępny, a jego nawierzchnia wykonana została w kostce brukowej (tzw. "polbruk"). Parking posiada specjalnie przygotowane, oznaczone i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca dla niepełnosprawnych zostały ulokowane bezpośrednio przy chodnikach prowadzących do podjazdów dla osób niepełnosprawnych, umożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do budynków.

Do głównego budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Toruńskiej. Budynek główny posiada także odrębne wyjście ewakuacyjne ulokowane w północno-zachodniej części budynku, w kierunku głównego parkingu.

Drugi budynek Urzędu posiada odrębne wejścia do referatów.

Ciągi komunikacyjne w budynkach były zaprojektowane zgodnie z wymogami i wytycznymi technicznymi podczas adaptacji budynku do istniejącej funkcji Urzędu już kilkadziesiąt lat temu. Korytarze spełniają normy w zakresie rzadkiego ruchu dwukierunkowego, stanowiąc drogę ewakuacyjną przeznaczoną do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.

Teren przed Urzędem jest oświetlony oraz wyposażony w profesjonalny system monitoringu.

W budynkach i przed nimi brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.

W Urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (31 marca 2020)
Opublikował: Kamil Maliszewski (31 marca 2020, 14:22:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 889