Zadania i uprawnienia Rady Gminy.

 

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w

zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

 

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

 

1)  uchwalanie statutu gminy,

 

 2)  ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego

 działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

 

3)  powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest

 głównym księgowym budżetu oraz  sekretarza gminy – na wniosek

 wójta,

 

4)  uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z

 wykonania budżetu  oraz podejmowanie uchwały w sprawie

 udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego  tytułu,

 

 5)  uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania

 przestrzennego,

 

 6)  uchwalanie programów gospodarczych,

 

 7)  ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad

  przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad

  przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te

  jednostki,

 

 8)  podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach

 określonych w odrębnych ustawach,

 

9)  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,

 przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

 a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości 

gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy  

niż trzy lata, o ile ustawy szczególne  nie stanowią inaczej; do czasu

określenia  zasad wójt może dokonywać tych czynności        

wyłącznie za zgodą rady gminy,

b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania,

nabywania i wykupu przez  wójta,
 
c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów

krótkoterminowych   zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

e)  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o

wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę

gminy,

f)  tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz

rozwiązywania występowania z nich,

g)  określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji

przez wójta,

h)  tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i

innych gminnych organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń

udzielanych przez wójta w roku budżetowym,jednostek,

 

10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie

zaciągać zobowiązania,

 

11) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia zadań, o których

mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

 

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi

gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

 

12a)podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze

społecznościami lokalnymi i   regionalnymi innych państw oraz

przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń  społeczności

lokalnych i regionalnych,

 

13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy. nazw ulic i

placów publicznych oraz  wznoszenia pomników,

 

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

 

14a)podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dl

uczniów i studentów,

 

15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do

kompetencji rady. 


 

metryczka


Wytworzył: Maria Rumińska (29 lipca 2003)
Opublikował: Maria Ruminska (29 lipca 2003, 14:22:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7929