Stawki w podatku od środków transportowych na2008 rok.

 

U C H W A Ł A Nr XIV/50/2007 r.

RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 24 października 2007r.

 

w sprawie : określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

             Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r Nr 142 , poz.1591, 2002r Nr 23 poz. 220 , Nr 62,poz.558, Nr113,poz.984,Nr153,poz.1271, Nr 214,poz.1806,2003r Nr 80 poz.717,Nr162,poz.1568 z 2004 Nr102,poz.1055i Nr116poz.1203 z 2005 r Nr172 poz.1441 ,Nr 175 poz.1457z 2006r Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48 poz.327 i Nr 138 poz. 974 oraz art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006r Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847 / RADA GMINY uchwala , co następuje :

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  - 642,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  - 1.063,00 zł

c) powyżej 9 ton  - 1.273,00 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie  - 1.340,00 zł

- o liczbie osi – trzy  - 1.393,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie  - 1.500,00 zł

- o liczbie osi – trzy  - 1.500,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej  - 1.501,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie  - 1.715,00 zł

- o liczbie osi - trzy  - 1.715,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej  - 1.715,00 zł

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie  - 1.500,00 zł

- o liczbie osi – trzy  - 1.448,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi- dwie  - 1.635,00 zł

- o liczbie osi – trzy  - 1.635,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej  - 1.659,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie - 2.537,00zł

- o liczbie osi - trzy - 2.537,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej - 2.537,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.312,00  zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie  - 859,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.466,00 zł

- o liczbie osi - trzy - 1.466,00 zł

c) równej lub wyższej niż 36 ton :

- o liczbie osi – dwie  - 1.783,00 zł

- o liczbie osi – trzy - 1.785,00 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie - 1.073,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:

- o liczbie osi - dwie  - 1.995,00 zł

- o liczbie osi - trzy - 1.995,00 zł

c) równej lub wyższej niż 36 ton:

- o liczbie osi – dwie 1.995,00 zł

- o liczbie osi - trzy 2.555,00 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton - 1.095,00 zł

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumaty cznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi- jedna - 540,00 zł

- o liczbie osi- dwie  - 533,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:

- o liczbie osi – jedna - 647,00 zł

- o liczbie osi – dwie  - 885,00 zł

- o liczbie osi - trzy - 885,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:

- o liczbie osi – dwie - 1.195,00 zł

- o liczbie osi – trzy - 1.126,00 zł

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – jedna - 595,00 zł

- o liczbie osi - dwie - 586,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:

- o liczbie osi – jedna - 753,00 zł

- o liczbie osi - dwie  - 1.343,00 zł

- o liczbie osi - trzy - 1.343,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:

- o liczbie osi – dwie - 1.759,00 zł

- o liczbie osi – trzy - 1.671,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1.095,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.530,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy służące do dowozu uczniów do szkół .

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/9/2006 r. z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 października 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (13 listopada 2007, 09:38:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1263