Opłata od posiadania psa w 2008 roku.

 

U C H W A Ł A NR XV/56/2007

RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 28 listopada 2007 r.

w sprawie: opłaty od posiadania psów,

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173 poz. 1218/ art. 18 a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 , Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 , Nr 251, poz. 1847/ Rada Gminy Wielka Nieszawka u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Wielka Nieszawka opłatą od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 35,00  zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 3. Opłaty nie pobiera się :

1) z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celach pilnowania gospodarstw domowych – po jednym na każde gospodarstwo domowe,

2) z tytułu posiadania szczeniąt w wieku do 3 miesięcy.

§ 4. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pies został nabyty a wygasa z upływem miesiąca, w którym

ustały okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku uiszczenia opłaty.

§ 5. Opłata od posiadania psów jest płatna bez wezwania w terminie do 31 marca każdego roku, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku . W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego , opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

§ 6. Opłaty od posiadania psów można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub przesłać przekazem na rachunek Gminy

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Uwaga !

Druki oświadczeń o posiadaniu psów są do pobrania na stronie internetowej: www.wielkanieszawka.pl   (druki do pobrania)

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 listopada 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (12 grudnia 2007, 10:23:48)

Ostatnia zmiana: Maria Ruminska (19 lutego 2008, 12:49:22)
Zmieniono: dodanie informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1606