Stawki podatku od nieruchomości w 2012 roku

UCHWAŁA NR XII/54/2011
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 21 listopada 2011 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

    Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230 , Nr 106, poz. 675 ; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777/ art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620 , Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475,: dz. U. z 2011r. Nr 102, poz. 584, Dz. U. 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016/ Rada Gminy Wielka Nieszawka u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1/ od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
    bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
    gruntów i budynków                                             - 0,76zł od 1m2 powierzchni
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
    lub elektrowni wodnych                                         - 4,33zł od 1 ha powierzchni
c/ oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków
    symbolem B – tereny mieszkaniowe
    lub symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane
    w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
    działalności pożytku publicznego
    przez organizacje pożytku publicznego                   - 0,20zł od 1 m2 powierzchni
d/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
    statutowej działalności pożytku publicznego
    przez organizacje pożytku publicznego                   - 0,43zł od 1 m2 powierzchni
2/ od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych                                                      - 0,63zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
    oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
    na prowadzenie działalności gospodarczej              - 19,40zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
    w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
    siewnym                                                            - 10,24zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
    w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
    zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  - 4,45zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
    odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
    przez organizacje pożytku publicznego,
    o powierzchni użytkowej do 200m2 włącznie             - 3,83zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
f/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
   odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
   przez organizacje pożytku publicznego,
   o powierzchni użytkowej powyżej 200m2                   - 7,36zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3/ od budowli                                                           - 2 % ich wartości

§ 2

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1/ grunty zajęte na:
a/ plebanie,
b/ cmentarze wojenne,
2/ budynki plebanii.
2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle służące do odprowadzania lub
    oczyszczania ścieków.
3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części i grunty zajęte na biblioteki. 4. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części i grunty zajęte na baseny
    kryte.

§ 3

Traci moc uchwała nr XLI/201/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski


Druknr3_zalacznik.xls (37kB) BIP w JST - Gmina Wielka Nieszawka

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr XII/54/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


   Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613) Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. W myśl art. 20 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2011 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 68, poz. 679 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011r. w stosunku do pierwszego półrocza 2010. wyniósł 4,2%. W związku z powyższym Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały w tym zakresie. Stawki podatku od nieruchomości oraz podstawę opodatkowania zawiera załącznik nr 1.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (21 listopada 2011)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (23 listopada 2011, 11:00:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 882