Stawki podatku rolnego w 2012 roku

UCHWAŁA NR XII/55/2011
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 21 listopada 2011 roku


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2012r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka


  Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230 , Nr 106, poz. 675 ; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777/ w związku z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r, Nr 136 poz. 969 , , Nr 191, poz. 1412; Nr 245, poz. 1775; , Nr 249, poz. 1825; Dz.U. z 2007 r., Nr 109, poz. 747; Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730; Nr 237, poz. 1655; Dz.U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Nr 226, poz. 1475 /


Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala się, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. / M. P. nr 95, poz. 969 / o b n i ż a   s i ę   z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 45,20 zł za 1 dt.

§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012r.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

Załącznik nr 1 (30kB) BIP w JST - Gmina Wielka NieszawkaUzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka Nr XII/55/2011 z dn. 21 listopada 2011 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka.


Na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. określona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 r. (M.P. nr 95, poz. 969) wynosi 74,18zł/1q.
Ponieważ nastąpił znaczny wzrost ceny skupu żyta w porównaniu z ubiegłym rokiem
(o 36,54zł/dt), dlatego Wójt Gminy proponuje obniżyć przedmiotową cenę.

Wójt Gminy przedkłada projekt stanowiska w tym zakresie.
Podstawę opodatkowania oraz stawki podatku rolnego zawiera załącznik nr 1.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (21 listopada 2011)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (23 listopada 2011, 11:03:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 673