Stawki podatku od środków transportowych w 2012 roku

UCHWAŁA Nr XII/56/2011
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 21 listopada roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz.  1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz. U. z  2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz. U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz. U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz. U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777) oraz art. 10, art. 12 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Dz. U. z 2009 r., Nr 215, poz. 1674; Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz. U. z 2010 r., Nr 225, poz. 1461; Dz. U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475; Dz. U. z 2011 r., Nr 102, poz. 584; Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654; Dz. U. z 2011 r., Nr 171, poz. 1016)


RADA GMINY

uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
  masie całkowitej pojazdu:


a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

705,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.188,00 zł

c) powyżej 9 ton

1.422,00 zł

 1. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym
  lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej
  masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi – dwie

1.496,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.556,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:


- o liczbie osi - dwie i trzy

1.676,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej

1.677,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:


- o liczbie osi - dwie, trzy, cztery i więcej

1.915,00 zł

 1. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi – dwie

1.676,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.616,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:


- o liczbie osi- dwie i trzy

1.825,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej

1.853,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:


- o liczbie osi - dwie , trzy, cztery i więcej

2.832,00 zł

 1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:- od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1.465,00 zł

 1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi – dwie

960,00 zł

b) od 18 ton do 36 ton włącznie:


- o liczbie osi - dwie i trzy

1.637,00 zł

c) powyżej 36 ton :


- o liczbie osi – dwie

1.990,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.992,00 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi – dwie

1.198,00 zł

b) od 18 ton do 36 ton włącznie:


- o liczbie osi - dwie i trzy

2.228,00 zł

c) powyżej 36 ton:


- o liczbie osi – dwie

2.228,00 zł

- o liczbie osi - trzy

2.853,00 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:- równą lub wyższą niż 7 ton i mniejszą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego:1.223,00 zł

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi- jedna

603,00 zł

- o liczbie osi- dwie

594,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:


- o liczbie osi – jedna

722,00 zł

- o liczbie osi – dwie i trzy

988,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:


- o liczbie osi – dwie

1.334,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.258,00 zł

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi – jedna

664,00 zł

- o liczbie osi - dwie

654,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:


- o liczbie osi – jedna

841,00 zł

- o liczbie osi - dwie i trzy

1.498,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:


- o liczbie osi – dwie

1.964,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.865,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:


a) mniej niż 30 miejsc

1.223,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.709,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy służące do dowozu uczniów do szkół.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/205/2010r. Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz ŚmiechowskiU z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XII/56/2011
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 21 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych


W uchwale zrealizowano dyspozycję art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844ze zmianami). Stawki podatku od środków transportowych corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 68, poz. 679, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2010 r. wyniósł 4,2 %. W związku z powyższym w uchwale na 2012 r. dokonano przeliczenia stawek o 4,2 % w stosunku do 2011 r.


Poniżej porównanie stawek obowiązujących w 2011 r. i proponowanych stawek w 2012 r.
w 2011 r.

w 2012 r.

różnica

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

677,00zł

705,00 zł

28,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.140,00zł

1.188,00zł

48,00 zł

c) powyżej 9 ton

1.365,00zł

1.422,00zł

57,00 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie

1.436,00 zł

1.496,00zł

60,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.493,00 zł

1.556,00zł

    63,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi - dwie i trzy

1.608,00 zł

1.676,00zł

     68,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej

1.609,00 zł

1.677,00zł

68,00zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - dwie, trzy, cztery i więcej

1.838,00 zł

1.915,00zł

77,00zł

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie

1.608,00 zł

1.676,00zł

68,00zł

- o liczbie osi – trzy

1.551,00 zł

1.616,00zł

65,00zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi- dwie i trzy

1.751,00 zł

1.825,00zł

74,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej

1.778,00 zł

1.853,00zł

75,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - dwie , trzy, cztery i więcej

2.718,00 zł

2.832,00zł

114,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1.406,00 zł

1.465,00zł

59,00 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie

21,00 zł

960,00 zł

39,00 zł

b) od 18 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - dwie i trzy

1.571,00 zł

1.637,00zł

66,00 zł

c) powyżej 36 ton :
- o liczbie osi – dwie

1.910,00 zł

1.990,00zł

80,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.912,00 zł

1.992,00zł

 80,00 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie

1.150,00 zł

1.198,00zł

48,00 zł

b) od 18 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - dwie i trzy

2.138,00 zł

2.228,00zł

90,00 zł

c) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – dwie

2.138,00 zł

2.228,00zł

  90,00 zł

- o liczbie osi - trzy

2.738,00 zł

2.853,00zł

115,00 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton
1.174,00 zł
1.223,00zł
49,00 zł

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi- jedna

579,00 zł

603,00 zł

  24,00 zł

- o liczbie osi- dwie

570,00 zł

594,00 zł

  24,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:
- o liczbie osi – jedna

693,00 zł

722,00zł

 29,00 zł

- o liczbie osi – dwie i trzy

948,00 zł

988,00 zł

40,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi – dwie

1.280,00 zł

1.334,00zł

54,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.207,00 zł

1.258,00zł

51,00 zł

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna

637,00 zł

664,00 zł

27,00 zł

- o liczbie osi - dwie

628,00 zł

654,00 zł

26,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:
- o liczbie osi – jedna

807,00 zł

841,00 zł

  34,00 zł

- o liczbie osi - dwie i trzy

1.438,00 zł

1.498,00zł

  60,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi – dwie

1.885,00 zł

1.964,00zł

  79,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.790,00 zł

1.865,00zł

  75,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:a) mniej niż 30 miejsc

1.174,00 zł

1.223,00zł

49,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.640,00 zł

1.709,00zł

69,00 złPrzewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski
metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (21 listopada 2011)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (23 listopada 2011, 11:04:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 706