Stawki podatku leśnego w2012 roku

S t a n o w i s k o
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 listopada 2011 r.


w sprawie : podatku leśnego.

Rada Gminy Wielka Nieszawka p o s t a n a w i a:


  1. Nie korzystać z uprawnienia do dokonania obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego za rok 2012.

  1. W świetle postanowień pkt 1 stanowiska podstawą obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Wielka Nieszawka w 2012 r. będzie kwota 186,68 zł/m3 ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2011r. (M.P. nr 95, poz. 970).

Podatek leśny od 1 ha lasu za rok 2012 będzie wynosił 41,0696 zł. Dla lasów ochronnych stawka podatku leśnego ulega ustawowemu obniżeniu o 50%.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

Załącznik nr 1 (31kB) BIP w JST - Gmina Wielka Nieszawka


U z a s a d n i e n i e

do stanowiska Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie podatku leśnego


Zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r. wyniosła 186,68zł za 1m³ - Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2011 r. (MP nr 95, poz. 970).
Z uwagi na ustawowe zwolnienie z podatku leśnego lasów z drzewostanem do 40 lat oraz fakt, iż powierzchnia tych lasów w gminie wynosi 5.027ha proponuje się nie obniżać kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.
Wójt Gminy przedkłada projekt stanowiska w tym zakresie.
Szczegółowy wykaz podstawy opodatkowania oraz stawki podatku zawiera załącznik nr 1.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (21 listopada 2011)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (23 listopada 2011, 11:06:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 703