Interpretacja indywidualna Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dn. 16 stycznia 2012 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA

Data wydania 16 stycznia 2012r.
Sygnatura FK. 3144. 1 . 2012

Organ podatkowy : Wójt Gminy Wielka NieszawkaWójt Gminy Wielka Nieszawka działając na podstawie art. 14 j § 1, § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 2005r. Nr 60, poz. 60 z póżn. zm/ wydaje niniejszym urzędową interpretację przepisów prawa podatkowego.


Wnioskiem z dnia 19.12.2011r. uzupełnionym w dniu 05.01.2012r. data wpływu 10.01.2012r. N. zwrócił się do Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce o wydanie urzędowej interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustalenia w związku z planowanym ustanowieniem służebności przesyłu, czy grunty sklasyfikowane jako lasy i grunty rolne, a zajęte pod linie elektroenergetyczne należy zaliczyć do gruntów opodatkowanych podatkiem od nieruchomości oraz jaką stawką podatku od nieruchomości opodatkować grunty pod liniami elektroenergetycznymi.

W wyżej wskazanym piśmie N. oświadczył, że zamierza ustanowić, zgodnie z art. 305 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny służebność przesyłu na rzecz operatora linii elektroenergetycznych, właściciela linii posadowionych na tych gruntach. Grunty , na których ustanowiona zostanie służebność przesyłu są w zarządzie N. i sklasyfikowane są w ewidencji gruntów i budynków jako lasy i grunty rolne.


W związku z powyższym wnioskodawca zadał następujące pytania :


1/ czy N. , w związku z planowanym ustanowieniem służebności przesyłu, powinien zaliczyć grunty sklasyfikowane jako lasy i grunty rolne, a zajęte pod linie elektroenergetyczne, do podatku od nieruchomości ,

2/ jaką stawkę podatku od nieruchomości należy zastosować do gruntów pod liniami elektroenergetycznymi.


Stanowisko N. w sprawie jest następujące:


Ad.1 grunty zakwalifikowane jako lasy i grunty rolne, a zajęte pod linie elektroenergetyczne należy zaliczyć do podatku od nieruchomości, co będzie zgodne z zapisem art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 pażdziernika 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. nr 200, poz. 1682 ze zm.) oraz art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. nr 136, poz. 962 z póżn. Zm) ; umowa służebności ureguluje stan prawny w /w gruntów i nie będzie ich już można traktować jako zajętych na działalność leśną i rolną, co do tej pory faktycznie miało miejsce.


Ad.2 Stawkę podatku od nieruchomości dla gruntów zajętych pod linie elektroenergetyczne należy przyjąć zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych tj stawkę od gruntów pozostałych , ze względu na to, że N. nie prowadzi na tych gruntach działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego Wójt Gminy Wielka Nieszawka u z n a j e :

- za p r a w i d ł o w e w zakresie stanowiska strony zawartego w pkt 1 pisma z dnia 05.01.2012r

- za n i e p r a w i d ł o w e w zakresie stanowiska strony zawartego w pkt 2 pisma z dnia 05.01.2012r.


U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 305 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z póżn. zm. ) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 §1, z prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 336 wyżej wskazanej ustawy stanowi, iż posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)


Posiadaczem służebności jest ten , kto faktycznie korzysta z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności, a korzystanie to ma cechy trwałości. Ustanowienie tego prawa wymaga oświadczenia właściciela nieruchomości, który to prawo ustanawia w formie aktu notarialnego .

W wyniku ustanowienia służebności przesyłu na rzecz operatora linii elektroenergetycznych dojdzie do wydania gruntów przez podatnika właścicielowi wyżej wskazanych linii , co spełni warunek przeniesienia posiadania określony w art. 348 Kodeksu Cywilnego.

Grunty te będą zajęte przez operatora linii elektroenergetycznych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przesyłaniem energii elektrycznej.

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza zasadę, iż użytki rolne , grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości . Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wyżej wskazane użytki, grunty lub lasy są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej .

Z treści art. 3 ust 1. ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych wynika ( Dz. U z 2010r. nr 95 , poz. 613 z póżn. Zm) wynika , że podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

-  wynika z umowy zawartej z właścicielem Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego(…)

Jeżeli zatem N. ustanowi służebność przesyłu na rzecz operatora linii elektroenergetycznych gruntów pod liniami elektroenergetycznymi to grunty te będą opodatkowane podatkiem od nieruchomości . W konsekwencji właściwe będzie w takim przypadku zastosowanie stawki podatku określonej w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych .


Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Kazimierz Kaczmarekmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (16 stycznia 2012)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (18 kwietnia 2012, 14:36:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 978