Podatek rolny w 2013r.

UCHWAŁA  NR XXII/100/2012        
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 29 października 2012 r.
 
      
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2013r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka
 
Na podst. art.  6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r, Nr 136 poz. 969 )[1],
 
Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala się, co następuje:
 
§ 1.  Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. określoną w Komunikacie Prezesa   Głównego   Urzędu  Statystycznego  z dnia  19  października 2012r.    / M. P.  2012, poz. 787/
o b n i ż a   s i ę   z kwoty  75,86zł za 1 dt    do kwoty     47,20zł   za 1 dt .
 
§ 2.   Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie  z dniem 01 stycznia 2013r.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski
 
 
 

[1]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 191, poz. 1412;  Nr 245, poz. 1775; ,   Nr 249, poz. 1825;  z 2007r.  Nr 109, poz. 747;  z 2008 r.  Nr 116, poz. 730;   Nr 237, poz. 1655;  z 2009 r.  Nr 56, poz. 458;     z 2010 r.  Nr 96, poz. 620;  Nr 226, poz. 1475 /


Załącznik nr 1 (30kB) BIP w JST - Gmina Wielka Nieszawka

 
U z a s a d n i e n i e
 
do stanowiska  Rady Gminy Wielka Nieszawka  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  przyjmowanej  jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka.
 
Na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym  / Dz. U. z 2006r. nr 136, poz. 969 z późn. zm. /  Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. określona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia  19 października 2012r. / M.P. nr 2012, poz. 787/  wynosi    75,86  zł/1q.
 
Wójt Gminy przedkłada projekt stanowiska w tym zakresie.
Podstawę opodatkowania oraz stawki podatku rolnego zawiera załącznik nr 1.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski
 
 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 października 2012)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (31 października 2012, 11:46:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 716