Stawki podatku od nieruchomości w 2014 r.

C H W A Ł A   NR XXXII/159/2013
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 25 października 2013 r.   
 

 
w sprawie: określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości

Na podst.  art. 5, art. 7 ust. 3  ustawy  z dnia  12  stycznia  1991r. o  podatkach  i  opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010r.    Nr  95, poz.  613 z późn.  zm.)[1]  
Rada Gminy Wielka Nieszawka  u c h w a l a, co następuje:
 
 
§ 1
 
 
1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości :
  1/ od gruntów :
     a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
         bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji
         gruntów i budynków                                            -        0,81zł od 1m2 powierzchni     
                                                                     
     b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
         lub elektrowni wodnych                                       -         4,56zł od 1 ha powierzchni    
  
     c/ oznaczonych w ewidencji gruntów i  budynków
         symbolem   B – tereny mieszkaniowe lub
         symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane -  0,22zł od 1 m2 powierzchni 
                  
     d/ pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
          statutowej działalności pożytku publicznego przez
          organizacje pożytku publicznego                      -        0,46zł od 1 m2 powierzchni
 
  2/ od budynków lub ich części :                        
     a/ mieszkalnych                               -        0,66zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 
     b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
         oraz od  budynków  mieszkalnych  lub ich części
         zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,50zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 
     c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
         w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
         siewnym                     -        10,75zł od 1 m2 powierzchni użytkowej  
                                                                           
     d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
         w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ,
         zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -  4,68zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

    e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
        statutowej działalności pożytku publicznego przez
        organizacje pożytku publicznego, o powierzchni
        użytkowej  do 200m2 włącznie  -    4,04zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

     f/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
        statutowej działalności pożytku publicznego przez
        organizacje pożytku publicznego, o powierzchni użytkowej
        powyżej 200m2                                      -         7,73zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 
  3/ od budowli                                               -         2 % ich wartości         
 
§ 2
 
 
1.    Zwalnia się od podatku od nieruchomości :
   1/   grunty zajęte na :
       a/ plebanie,
       b/ cmentarze wojenne,
   2/ budynki plebanii.
 
    
2.Zwalnia się od podatku od nieruchomości  budynki lub ich  części  i grunty  zajęte  na  biblioteki.
3.Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części i grunty zajęte na baseny kryte.
      
§ 3
 
Traci    moc  uchwała nr   XXII/99/2012 Rady  Gminy Wielka  Nieszawka  z dnia  29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
                                                  
 
§ 4
 
Uchwała   podlega  ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym   Województwa   Kujawsko–Pomorskiego i wchodzi  w  życie   z dniem  1  stycznia  2014r.
 
 
   


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U . z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Dz. U. Nr 225, poz. 1461;  Nr  226, poz. 1475;  z 2011r.   Nr 102, poz. 584,  Nr  112, poz. 654;  Nr 171, poz. 1016;  Nr 232, poz. 1378
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 


Załącznik nr 1 (37kB) excel

 
U z a s a d n i e n i e
 
do   uchwały  Rady Gminy Wielka Nieszawka  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2010r.  Nr 95, poz. 613 / Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.
W myśl art. 20 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku , w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego  okresu roku poprzedniego.
Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2013r.  opublikowanym w Monitorze Polskim  z dnia 25 lipca 2013r. poz. 595   wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  w pierwszym półroczu 2013r.  w stosunku do pierwszego półrocza 2012r.  wyniósł   100,9% (wzrost cen o 0,9% )
W związku z powyższym  Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały w tym zakresie.
Stawki podatku od nieruchomości oraz podstawę opodatkowania zawiera  załącznik nr 1.

 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (25 października 2013)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (11 grudnia 2013, 14:28:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 738