Stawki podatku od środków transportowych w 2014 r.

U C H W A Ł A Nr XXXII/160/2013
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA
z dnia 25 października 2013 r.


w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 10 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r., nr 95, poz. 613 z późn. zmianami)1

uchwala się, co następuje :


§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

  1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej

masie całkowitej pojazdu:


a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

740,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.247,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.492,00 zł

  1. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej

masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi – dwie

1.570,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.633,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:


- o liczbie osi - dwie i trzy

1.759,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej

1.760,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:


- o liczbie osi - dwie, trzy, cztery i więcej

2.010,00 zł

  1. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi

jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi – dwie

1.759,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.696,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:


- o liczbie osi- dwie i trzy

1.915,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej

1.944,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:


- o liczbie osi - dwie , trzy, cztery i więcej

2.972,00 zł

  1. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej

masie całkowitej zespołu pojazdów:- równej lub wyższej niż 3,5 tony i poniżej 12 ton

1.538,00 zł

  1. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton:


- o liczbie osi – dwie

1.007,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:


- o liczbie osi - dwie i trzy

1.717,00 zł

c) powyżej 36 ton :


- o liczbie osi – dwie

2.089,00 zł

- o liczbie osi – trzy

2.091,00 zł

  1. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do

używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem

zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej

zespołu pojazdów:a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi – dwie

1.257,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:


- o liczbie osi - dwie i trzy

2.338,00 zł

c) powyżej 36 ton:


- o liczbie osi – dwie

2.338,00 zł

- o liczbie osi - trzy

2.994,00 zł

7) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:- równą lub wyższą niż 7 ton i mniejszą niż 12 ton, z wyjątkiem

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną

przez podatnika podatku rolnego:1.283,00 zł

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej

masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton:


- o liczbie osi- jedna

633,00 zł

- o liczbie osi- dwie

624,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 38 ton:


- o liczbie osi – jedna

758,00 zł

- o liczbie osi – dwie i trzy

1.037,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:


- o liczbie osi – dwie

1.399,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.320,00 zł

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia

osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton:


- o liczbie osi – jedna

697,00 zł

- o liczbie osi - dwie

686,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 38 ton:


- o liczbie osi – jedna

883,00 zł

- o liczbie osi - dwie i trzy

1.572,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:


- o liczbie osi – dwie

2.061,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.957,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:


a) mniej niż 30 miejsc

1.283,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.793,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy służące do dowozu uczniów do szkół .

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/101/2012 r. Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w ( Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 225, poz. 1461; Dz.U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475; Dz.U. z 2011 r., Nr 102, poz. 584; Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654; Dz.U. z 2011 r., Nr 171, poz. 1016; Dz.U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1378


Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ireneusz ŚmiechowskiU z a s a d n i e n i e

do Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowychW uchwale zrealizowano dyspozycję art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami). Stawki podatku od środków transportowych corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 595, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2012 r. wyniósł 0,9 %. W związku z powyższym w uchwale na 2014 r. dokonano przeliczenia stawek o 0,9 % w stosunku do 2013 r.Poniżej porównanie stawek obowiązujących w 2013 r. i proponowanych stawek w 2014 r.
w 2013 r.

w 2014 r.

różnica

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie

całkowitej pojazdu:a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

733,00 zł

740,00 zł

7,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.236,00 zł

1.247,00 zł

11,00 zł

c) powyżej 9 ton

1.479,00zł

1.492,00 zł

13,00 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie

1.556,00 zł

1.570,00 zł

  14,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.618,00 zł

1.633,00 zł

    15,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi - dwie i trzy

1.743,00 zł

1.759,00 zł

     16,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej

1.744,00 zł

1.760,00 zł

16,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - dwie, trzy, cztery i więcej

1.992,00 zł

2.010,00 zł

18,00 zł

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem

zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie

całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie

1.743,00 zł

1.759,00 zł

16,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.681,00 zł

1.696,00 zł

15,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi- dwie i trzy

1.898,00 zł

1.915,00 zł

17,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej

1.927,00 zł

1.944,00 zł

17,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - dwie , trzy, cztery i więcej

2.945,00 zł

2.972,00 zł

27,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


- od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1.524,00 zł

1.538,00 zł

14,00 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej

zespołu pojazdów:a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie

998,00 zł

1.007,00 zł

9,00 zł

b) od 18 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - dwie i trzy

1702,00 zł

1.717,00 zł

15,00 zł

c) powyżej 36 ton :
- o liczbie osi – dwie

2.070,00 zł

2.089,00 zł

19,00 zł

- o liczbie osi – trzy

2.072,00 zł

2.091,00 zł

19,00 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych

przystosowanych do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia

osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej

zespołu pojazdów:a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie

1.246,00 zł

1.257,00 zł

11,00 zł

b) od 18 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - dwie i trzy

2.317,00 zł

2.338,00 zł

21,00 zł

c) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – dwie

2.317,00 zł

2.338,00 zł

21,00 zł

- o liczbie osi - trzy

2.967,00 zł

2.994,00 zł

27,00 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą

od 7 ton i poniżej 12, z wyjątkiem związanych

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

podatnika podatku rolnego:


- od 7 ton i poniżej 12 ton
1.272,00 zł
1.283,00 zł
11,00 zł

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi- jedna

627,00 zł

633,00 zł

6,00 zł

- o liczbie osi- dwie

618,00 zł

624,00 zł

6,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:
- o liczbie osi – jedna

751,00 zł

758,00 zł

7,00 zł

- o liczbie osi – dwie i trzy

1.028,00 zł

1.037,00 zł

9,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi – dwie

1.387,00 zł

1.399,00 zł

12,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.308,00 zł

1.320,00 zł

12,00 zł

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem

zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie

całkowitej zespołu pojazdów:


a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna

691,00 zł

697,00 zł

6,00 zł

- o liczbie osi - dwie

680,00 zł

686,00 zł

6,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:
- o liczbie osi – jedna

875,00 zł

883,00 zł

8,00 zł

- o liczbie osi - dwie i trzy

1.558,00 zł

1.572,00 zł

14,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi – dwie

2.043,00 zł

2.061,00 zł

18,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.940,00 zł

1.957,00 zł

17,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:


a) mniej niż 30 miejsc

1.272,00 zł

1.283,00 zł

11,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.777,00 zł

1.793,00 zł

16,00 zł


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (25 października 2013)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (11 grudnia 2013, 14:30:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 531