Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2014r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka

U C H W A Ł A  NR XXXIII/163/2013
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia  26 listopada 2013 r.
 
   
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2014r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka

 
Na podst. art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r., Nr 136 poz. 969)[1],
 
Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala się, co następuje:
 
§ 1.  Średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów  poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego  z dnia 
18  października 2013r.  /M. P. na rok  2013, poz. 814/ o b n i ż a   s i ę   z kwoty   69,28zł
za 1 dt do kwoty 48,00zł  za 1 dt.
 
§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie  z dniem 01 stycznia 2014r.
 
 
   


[1]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 191, poz. 1412;  Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1825;  z 2007r.  Nr 109, poz. 747;  z 2008 r.  Nr 116, poz. 730;   Nr 237, poz. 1655;  z 2009 r.  Nr 56, poz. 458;  z 2010 r.  Nr 96, poz. 620;  Nr 226, poz. 1475; Dz. U.  z 2013, poz. 660
 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz ŚmiechowskiZałącznik nr 1 (30kB) excel


  U z a s a d n i e n i e
 
uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  przyjmowanej  jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka.
 
Na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym  (Dz. U. z 2006r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.)  Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2014 określona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia  18 października 2013r. / M.P.  na rok   2013, poz. 814/  wynosi 69,28zł za 1 dt.
 
Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały w tym zakresie.
Podstawę opodatkowania oraz stawki podatku rolnego zawiera załącznik nr 1.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (26 listopada 2013)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (11 grudnia 2013, 14:32:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 558