Podatek leśny w 2014 r.

S t a n o w i s k o
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 listopada 2013 r.
 
 
w sprawie : podatku leśnego.
 

   
Rada Gminy Wielka Nieszawka  p o s t a n a w i a :
 
1. Nie korzystać z uprawnienia do dokonania obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, ustalonej na podstawie  komunikatu Prezesa GUS, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego za rok 2014.
 
2. W świetle postanowień pkt 1 stanowiska podstawą obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Wielka Nieszawka w 2014r. będzie kwota171,05zł/m3 ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia  21 października 2013r. /M.P. na rok  2013 , poz. 828/.
Podatek  leśny od 1 ha lasu za rok 2014 będzie wynosił 37,6310zł. Dla lasów ochronnych stawka podatku leśnego ulega ustawowemu obniżeniu o 50%.
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 
 
  Załącznik nr 1 (30kB) excel                                 
          
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
do  Stanowiska Rady Gminy Wielka Nieszawka   w sprawie podatku leśnego
 
Zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz. U. nr 200, poz. 1682 z póżn. zm./ Rada Gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013r. wyniosła 171,05zł za 1m³ - Komunikat Prezesa GUS z 21 października 2013 r. / MP na rok 2013 , poz. 828/ .
Z uwagi na ustawowe zwolnienie z podatku leśnego lasów z drzewostanem do 40 lat oraz fakt, iż powierzchnia tych lasów w gminie wynosi 5.064ha proponuje się  nie obniżać  kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna  przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.
Wójt Gminy przedkłada projekt stanowiska w tym zakresie.
Szczegółowy wykaz podstawy opodatkowania oraz stawki podatku zawiera załącznik nr  1.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (26 listopada 2013)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (11 grudnia 2013, 14:33:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 647