Uchwała nr XXXI/155/2013

UCHWAŁA NR XXXI/155/2013
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 września 2013 r.
 
   
w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2013.
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 257, 239, 258, 264  ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
 
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
 

 
§ 1. W uchwale Nr XXIV/113/2012 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 14 grudnia 2012 r.         w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013  zmienionej uchwałami Nr      XXVII/128/2013 z dnia 20 marca 2013 r., Nr XXVII/128/2013 z dnia 03 czerwca 2013 r. Nr XXX/147/2013 z dnia 12 lipca 2013 r.  oraz Zarządzeniem Nr 21/2013 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 kwietnia  2013 r.
    
               
wprowadza się następujące zmiany:
 
1)  w  § 1 sumę dochodów w wysokości "18.513.914,00" zastępuje się sumą
     "18.686.422,00" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
     w tym: dochody bieżące                   -                  18.520.801,00 zł
               dochody majątkowe               -                      165.621,00 zł
 
2)  w § 2 pkt 1 sumę wydatków w wysokości “20.313.914,00” zastępuje się sumą
    “20.586.422,00"  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
w tym: wydatki bieżące                          -           14.782.322,00
          wydatki majątkowe                      -            5.804.100,00
     
3)  w § 2 pkt 2 - zadania inwestycyjne w 2013 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3
     do niniejszej uchwały.
 
§ 2.1. Deficyt budżetu w kwocie 1.900.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami
           pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
 
       2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.900.000,00 zł
           zgodnie z załącznikiem nr 4
 
             
  § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
  § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski
 
 
___________________________________________
 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2010 r., Nr 28, 
poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020;  Nr 238, poz. 1578; Nr 257, 
poz. 1726 z 2011 r. Dz.U. Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240,
poz. 1429; Nr 291, poz. 1707)
 
 
 

UZASADNIENIE
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ BUDŻET
 
 
 
Dochody proponuje się podwyższyć poprzez włączenie dotacji przekazanej decyzją Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego.
Ponadto proponuje się podwyższyć dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych.
Natomiast po stronie wydatków włącza się dotacje zgodnie z przeznaczeniem oraz proponuje się zwiększyć środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu niezbędnego m.in. do dowozu uczniów i kosiarki ciągnikowej.
Ponadto zwiększa się środki na wykup gruntów od Nadleśnictwa Cierpiszewo oraz zabezpiecza
się środki na wypłatę odprawy pośmiertnej i ekwiwalentu za urlop.
Proponuje się również, po uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków zabezpieczyć środki na materiały potrzebne do konserwacji elewacji kościoła zabytkowego w Małej Nieszawce oraz
dokonuje się przesunięć między paragrafami.
 
Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów będzie wynosił 18.686.422,00 zł
a po stronie wydatków 20.586.422,00 zł.
 Niedobór w wysokości 1.900.000,00 zł zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 
 
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (26 września 2013)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (11 grudnia 2013, 14:35:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 463