Stawki podatku od nieruchomości w 2015 r.

U C H W A Ł A NR XLIV/209/2014
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 28 października 2014 r.


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podst. art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849) Rada Gminy Wielka Nieszawka u c h w a l a, co następuje:


§ 1


1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości :

1/ od gruntów :

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków                        - 0,82zł od 1m2 powierzchni

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

lub elektrowni wodnych                    - 4,58zł od 1 ha powierzchni

c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego         - 0,47zł od 1 m2 powierzchni

z wyjątkiem

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków

symbolem B – tereny mieszkaniowe lub

symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane

dla których stawka podatku wynosi      - 0,23zł od 1 m2 powierzchni

2/ od budynków lub ich części :

a/ mieszkalnych                                - 0,67zł od 1 m2 powierzchni użytkowej


b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,60zł od 1m2 powierzchni użytkowej


c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

siewnym                                             - 10,80zł od 1 m2 powierzchni użytkowej


d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ,

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70zł od 1 m2 powierzchni użytkowej


e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego, o powierzchni

użytkowej do 200m2 włącznie                       - 4,07zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

f/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego, o powierzchni użytkowej

powyżej 200m2                                            - 7,77zł od 1 m2 powierzchni użytkowej


3/ od budowli - 2 % ich wartości


§ 2


1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1/ grunty zajęte na :

a/ plebanie,

b/ cmentarze wojenne,

2/ budynki plebanii.


2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części i grunty zajęte na biblioteki.
3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części i grunty zajęte na baseny kryte.

              § 3


Traci moc uchwała nr XXXII/159/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski


Załącznik nr 1 (38kB) excel


U z a s a d n i e n i e


do uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2014r. poz. 849 / Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.

W myśl art. 20 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2013r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 21 lipca 2014r. poz. 575 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013r. wyniósł 100,4% ( wzrost cen o 0,4% )

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. zawiera Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. (M.P. z 2014r. poz. 718).

W związku z powyższym Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały w tym zakresie.

Stawki podatku od nieruchomości oraz podstawę opodatkowania zawiera załącznik nr 1.


Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 października 2014)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (11 grudnia 2014, 08:30:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 638