Stawki podatku od środków transportowych w 2015 r.

U C H W A Ł A Nr XLIV/210/2014

RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 28 października 2014 r.


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 10 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849)

uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych:


RODZAJ ŚRODKA TRANSPORTOWEGO:

w 2015 r.

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:


a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

743,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1 252,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1 498,00 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej:


a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi - dwie

1 576,00 zł

- o liczbie osi - trzy

1 640,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:


- o liczbie osi - dwie i trzy

1 766,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej

1 767,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:


- o liczbie osi- dwie, trzy, cztery i więcej

2 018,00 zł

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:


a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi - dwie

1 766,00 zł

- o liczbie osi - trzy

1 703,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:


- o liczbie osi - dwie i trzy

1 923,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej

1 952,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:


- o liczbie osi - dwie, trzy, cztery i więcej

2 984,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:


- od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1 544,00 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi - dwie

1 011,00 zł

b) od 18 ton do 36 ton włącznie:


- o liczbie osi - dwie i trzy

1 724,00 zł

c) powyżej 36 ton :


- o liczbie osi - dwie

2 097,00 zł

- o liczbie osi - trzy

2 099,00 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:


a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi - dwie

1 262,00 zł

b) od 18 ton do 36 ton włącznie:


- o liczbie osi - dwie i trzy

2 347,00 zł

c) powyżej 36 ton:


- o liczbie osi - dwie

2 347,00 zł

- o liczbie osi - trzy

3 006,00 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:


- od 7 ton i poniżej 12 ton

1 288,00 zł

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:


a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi- jedna

636,00 zł

- o liczbie osi- dwie

626,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:


- o liczbie osi- jedna

761,00 zł

- o liczbie osi- dwie i trzy

1 041,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:


- o liczbie osi- dwie

1 405,00 zł

- o liczbie osi- trzy

1 325,00 zł

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:


a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi- jedna

700,00 zł

- o liczbie osi- dwie

689,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:


- o liczbie osi- jedna

887,00 zł

- o liczbie osi- dwie i trzy

1 578,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:


- o liczbie osi- dwie

2 069,00 zł

- o liczbie osi- trzy

1 965,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzenia:


a) mniej niż 30 miejsc

1 288,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1 800,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy służące do dowozu uczniów do szkół.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/160/2013 r. Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ireneusz ŚmiechowskiU z a s a d n i e n i e


do Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowychW uchwale zrealizowano dyspozycję art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zmianami). Stawki podatku od środków transportowych corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 575, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. wyniósł 0,4 %. W związku z powyższym w uchwale na 2015 r. dokonano przeliczenia stawek o 0,4 % w stosunku do 2014 r.


Poniżej porównanie stawek obowiązujących w 2014 r.

i proponowanych stawek w 2015 r.


RODZAJ ŚRODKA TRANSPORTOWEGO:

w 2014 r.

w 2015 r.

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

740,00 zł

743,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1 247,00 zł

1 252,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1 492,00 zł

1 498,00 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej:a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:- o liczbie osi - dwie

1 570,00 zł

1 576,00 zł

- o liczbie osi - trzy

1 633,00 zł

1 640,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:- o liczbie osi - dwie i trzy

1 759,00 zł

1 766,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej

1 760,00 zł

1 767,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:- o liczbie osi- dwie, trzy, cztery i więcej

2 010,00 zł

2 018,00 zł

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:- o liczbie osi - dwie

1 759,00 zł

1 766,00 zł

- o liczbie osi - trzy

1 696,00 zł

1 703,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:- o liczbie osi - dwie i trzy

1 915,00 zł

1 923,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej

1 944,00 zł

1 952,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:- o liczbie osi - dwie, trzy, cztery i więcej

2 972,00 zł

2 984,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:- od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1 538,00 zł

1 544,00 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:- o liczbie osi - dwie

1 007,00 zł

1 011,00 zł

b) od 18 ton do 36 ton włącznie:- o liczbie osi - dwie i trzy

1 717,00 zł

1 724,00 zł

c) powyżej 36 ton :- o liczbie osi - dwie

2 089,00 zł

2 097,00 zł

- o liczbie osi - trzy

2 091,00 zł

2 099,00 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:- o liczbie osi - dwie

1 257,00 zł

1 262,00 zł

b) od 18 ton do 36 ton włącznie:- o liczbie osi - dwie i trzy

2 338,00 zł

2 347,00 zł

c) powyżej 36 ton:- o liczbie osi - dwie

2 338,00 zł

2 347,00 zł

- o liczbie osi - trzy

2 994,00 zł

3 006,00 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:- od 7 ton i poniżej 12 ton

1 283,00 zł

1 288,00 zł

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:- o liczbie osi- jedna

633,00 zł

636,00 zł

- o liczbie osi- dwie

624,00 zł

626,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:- o liczbie osi- jedna

758,00 zł

761,00 zł

- o liczbie osi- dwie i trzy

1 037,00 zł

1 041,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:- o liczbie osi- dwie

1 399,00 zł

1 405,00 zł

- o liczbie osi- trzy

1 320,00 zł

1 325,00 zł

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:- o liczbie osi- jedna

697,00 zł

700,00 zł

- o liczbie osi- dwie

686,00 zł

689,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:- o liczbie osi- jedna

883,00 zł

887,00 zł

- o liczbie osi- dwie i trzy

1 572,00 zł

1 578,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:- o liczbie osi- dwie

2 061,00 zł

2 069,00 zł

- o liczbie osi- trzy

1 957,00 zł

1 965,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzenia:a) mniej niż 30 miejsc

1 283,00 zł

1 288,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1 793,00 zł

1 800,00 zł


Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 października 2014)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (11 grudnia 2014, 08:32:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 413