Podatek rolny w 2015 r.

U C H W A Ł A NR XLIV/211/2014
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 28 października 2014 r.


w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2015r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka


Na podst. art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013r. poz. 1381 )1,


Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala się, co następuje:


§ 1. Średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. (M. P. na rok 2014, poz. 935) o b n i ż a s i ę z kwoty 61,37zł
za 1 dt do kwoty 48,00zł za 1 dt.


§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015r.Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014r., poz. 40


Załącznik nr 1 (30kB) excel


U z a s a d n i e n i e

do uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka.

Na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 40 ) Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2015 określona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r. / M.P. na rok 2014, poz. 935 / wynosi 61,37 zł za 1 dt.

Wójt Gminy przedkłada projekt stanowiska w tym zakresie.

Podstawę opodatkowania oraz stawki podatku rolnego zawiera załącznik nr 1.


Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 października 2014)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (11 grudnia 2014, 08:34:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 456