Podatek leśny w 2015 r.

S t a n o w i s k o
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2014 r.
 
 
w sprawie: podatku leśnego.
 
 
  Rada Gminy Wielka Nieszawka  p o s t a n a w i a:
 
1.    Nie korzystać z uprawnienia do dokonania obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, ustalonej na podstawie  komunikatu Prezesa GUS, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego za rok 2015.
 
2.   W świetle postanowień pkt 1 stanowiska podstawą obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Wielka Nieszawka w 2015r. będzie kwota  188,85zł/m3 ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia  20 października 2014r. / M.P. na rok  2014 , poz.  955/.
Podatek  leśny od 1 ha lasu za rok 2015 będzie wynosił   41,547zł.
 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski


Załącznik nr 1 (30kB) excel

                                      U z a s a d n i e n i e
 
do  stanowiska Rady Gminy Wielka Nieszawka   w sprawie podatku leśnego
 
Zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz. U. nr 200, poz. 1682 z późn. zm./ Rada Gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r. wyniosła   188,85 zł za 1m³ - Komunikat Prezesa GUS z  20  października 2014 r. / MP na rok 2014, poz.  955 /.
Z uwagi na ustawowe zwolnienie z podatku leśnego lasów z drzewostanem do 40 lat oraz fakt, iż powierzchnia tych lasów w gminie wynosi 5.064ha   proponuje się   nie obniżać  kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna  przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.
Wójt Gminy przedkłada projekt stanowiska w tym zakresie.
Szczegółowy wykaz podstawy opodatkowania oraz stawki podatku zawiera załącznik nr  1.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 października 2014)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (11 grudnia 2014, 08:36:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 494