Opłata za wodę i opłata za odprowadzanie ścieków w 2015 r.

UCHWAŁA Nr VII/33/2015
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 kwietnia 2015 r.

 
 
w sprawie: ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz.1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236)
 
uchwala co następuje:
 
§ 1. Ustala się opłatę za wodę pobieraną z wodociągu gminnego w wys. 2,54 zł za 1 m3      
       (w tym 8 % VAT).
 
§ 2. Ustala się opłatę:
1) za ścieki wprowadzone z nieruchomości do gminnych kolektorów ściekowych    
    w wys. 4,25 zł za 1 m3 (w tym 8 % VAT).
2) opłatę za ścieki dostarczone do gminnej oczyszczalni ścieków przez podmioty posiadające zezwolenie- w wys. 4,25 zł za 1 m3 (w tym 8 % VAT).
 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/124/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.
    
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 
 
Uzasadnienie
do Uchwały nr VII/33/2015
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 kwietnia 2015 r.

 
 
 
 
   W związku z utrzymaniem ceny sprzedaży wody przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., która stanowi zasadniczą część kosztów, proponuje się utrzymać ceny sprzedaży wody na dotychczasowym poziomie tj. 2,54 zł/m3 (z Vat).
   Z uwagi na oszczędności odbiorców w ilości zużytej wody można założyć tylko minimalny wzrost sprzedaży ze względu na zwiększenie się liczby mieszkańców.
    Cenę jednostkową odprowadzanych ścieków w 2015 r. przy minimalnym wzroście ich ilości proponuje się podwyższyć do 4,25 zł/m3 (z Vat) z uwagi na wzrost kosztów eksploatacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Z uwagi na zwiększającą się ilość montowanych  podliczników na zużytą wodę do podlewania i produkcji bez odprowadzania ścieków koszt jednostkowy ścieków odprowadzanych ulega wzrostowi.
Należy zakładać podwyższenie cen zakupu energii i materiałów oraz wzrost ilości zakupu materiałów naprawczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania starzejącej się sieci i oczyszczalni.   
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 kwietnia 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (20 lipca 2015, 12:19:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 411