Podatek od nieruchomości w 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/64/2015
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podst. art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zmianami )1 Rada Gminy Wielka Nieszawka u c h w a l a, co następuje:

                                                            § 1
1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1/ od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków                                                    - 0,82zł od 1m2 powierzchni

b/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych                                                                   - 4,58zł od 1 ha powierzchni

c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego                                  - 0,47zł od 1 m2 powierzchni
z wyjątkiem
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków
symbolem B – tereny mieszkaniowe lub
symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane
dla których stawka podatku wynosi                             - 0,23zł od 1 m2 powierzchni

d/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r.
o rewitalizacji ( Dz. U. poz. 1777 ) i położonych na terenach,

dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego       - 3,00zł od 1m2 powierzchni

2/ od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych                                                           - 0,67zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej      - 20,60zł od 1m2 powierzchni użytkowej


c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

siewnym                                                                     - 10,68zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń    - 4,65zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego, o powierzchni
użytkowej do 200m2 włącznie                                    - 4,05zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

f/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego, o powierzchni użytkowej
powyżej 200m2                                                         - 7,68zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3/ od budowli - 2 % ich wartości


§ 2

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1/ grunty zajęte na:
a/ plebanie,
b/ cmentarze wojenne,
2/ budynki plebanii.


  1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części i grunty zajęte na biblioteki.

  2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części i grunty zajęte na baseny kryte.

§ 3

Traci moc uchwała nr XLIV/209/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 528, Dz. U. z 2015r., poz. 699, Dz. U. z 2015r. poz. 774, Dz. U. z 2015r. poz. 1045


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (30 listopada 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (21 grudnia 2015, 12:50:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1228