Podatek od środków transportowych w 2016 r.

UCHWAŁA Nr XIII/65/2015
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 30 listopada 2015r.


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.1)

uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych:


RODZAJ ŚRODKA TRANSPORTOWEGO:

STAWKA:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:


a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

743,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1 252,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1 498,00 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej:


a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi - dwie

1 576,00 zł

- o liczbie osi - trzy

1 640,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:


- o liczbie osi - dwie i trzy

1 766,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej

1 767,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:


- o liczbie osi- dwie, trzy, cztery i więcej

2 018,00 zł

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:


a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi - dwie

1 766,00 zł

- o liczbie osi - trzy

1 703,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:


- o liczbie osi - dwie i trzy

1 923,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej

1 952,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:


- o liczbie osi - dwie, trzy, cztery i więcej

2 984,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:


- od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1 544,00 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi - dwie

1 011,00 zł

b) od 18 ton do 36 ton włącznie:


- o liczbie osi - dwie i trzy

1 724,00 zł

c) powyżej 36 ton :


- o liczbie osi - dwie

2 097,00 zł

- o liczbie osi - trzy

2 099,00 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:


a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi - dwie

1 262,00 zł

b) od 18 ton do 36 ton włącznie:


- o liczbie osi - dwie i trzy

2 347,00 zł

c) powyżej 36 ton:


- o liczbie osi - dwie

2 347,00 zł

- o liczbie osi - trzy

3 006,00 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:


- od 7 ton i poniżej 12 ton

1 288,00 zł

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:


a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi- jedna

636,00 zł

- o liczbie osi- dwie

626,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:


- o liczbie osi- jedna

761,00 zł

- o liczbie osi- dwie i trzy

1 041,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:


- o liczbie osi- dwie

1 405,00 zł

- o liczbie osi- trzy

1 325,00 zł

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:


a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi- jedna

700,00 zł

- o liczbie osi- dwie

689,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:


- o liczbie osi- jedna

887,00 zł

- o liczbie osi- dwie i trzy

1 578,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:


- o liczbie osi- dwie

2 069,00 zł

- o liczbie osi- trzy

1 965,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniej niż 22 miejsca

1 288,00 zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca

1 800,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy służące do dowozu uczniów do szkół .

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/210/2014 r. Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 528, 699, 774, 1045.


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (30 listopada 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (21 grudnia 2015, 13:11:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 409