Podatek rolny w 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/66/2015
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 30 listopada 2015 r.


w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2016 r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka

Na podst. art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013r., poz. 1381 )1,

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala się, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. (M. P. na rok 2015, poz. 1025) o b n i ż a s i ę z kwoty 53,75zł za 1 dt do kwoty 46,00zł za 1 dt.

§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016r.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014r., poz. 40, Dz. U. z 2015r., poz. 1045


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (30 listopada 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (21 grudnia 2015, 13:17:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 340