Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XIII/67/2015
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 30 listopada 2015 r.


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.)1, z art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm)2, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045)


Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzór deklaracji na podatek od nieruchomości:
1/ wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2/ wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór informacji o gruntach oraz wzór deklaracji na podatek rolny:
1/ wzór informacji o gruntach (IR-1) stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
2/ wzór deklaracji na rolny (DR-1) stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór informacji o lasach oraz wzór deklaracji na podatek leśny:
1/ wzór informacji o lasach (IL-1) stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały:
2/ wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

§ 4. Traci moc uchwała nr XIII/57/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 528, Dz. U. z 2015r., poz. 699, Dz. U. z 2015r. poz. 774, Dz. U. z 2015r., poz. 1045
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014r., poz. 40, Dz. U. z 2015r., poz. 1045

Załącznik nr 1 (252kB) pdf

Załącznik nr 2 (188kB) pdf

Załącznik nr 3 (145kB) pdf

Załącznik nr 4 (182kB) pdf

Załącznik nr 5 (198kB) pdf

Załącznik nr 6 (152kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (30 listopada 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (21 grudnia 2015, 13:23:10)

Ostatnia zmiana: Ewa Wróblewska-Kucharska (28 grudnia 2015, 12:05:24)
Zmieniono: -

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 879