Opłata za wodę i opłata za odprowadzanie ścieków obowiązujące w 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/95/2016
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 

 
w sprawie: ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 573)  
 
uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za wodę pobieraną z wodociągu gminnego w wys. 2,58 zł za 1 m3
       (w tym 8 % VAT).
  § 2. Ustala się opłatę:
1) za ścieki wprowadzone z nieruchomości do gminnych kolektorów ściekowych 
    w wys. 4,28 zł za 1 m3 (w tym 8 % VAT).
2) opłatę za ścieki dostarczone do gminnej oczyszczalni ścieków przez podmioty posiadające zezwolenie - w wys. 6 zł za 1 m3 (w tym 8 % VAT).
 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (27 kwietnia 2016)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (4 maja 2016, 12:41:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 742