Stawki podatku od nieruchomości w 2018 r.

UCHWAŁA NR  XXXV/179/2017
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 20 listopada 2017 r.
 
w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości
             
Na podstawie art. 5, art. 7 ust. 3  ustawy  z dnia  12  stycznia  1991r. o  podatkach  i  opłatach lokalnych (Dz. U. z   2017r.   poz. 1785)  Rada Gminy Wielka Nieszawka  uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
  1) od gruntów:
     a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
         bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji
         gruntów i budynków                                                              -   0,84zł od 1m2 powierzchni     
                                                                     
     b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
         powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
         sztucznych                                                                              -   4,63zł od 1 ha powierzchni    
  
     c) pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
          statutowej działalności pożytku publicznego przez
          organizacje pożytku publicznego                                           -   0,48zł  od 1 m2 powierzchni  
          z wyjątkiem        
          oznaczonych w ewidencji gruntów i  budynków
          symbolem   B – tereny mieszkaniowe lub
          symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane
          dla których stawka podatku wynosi                                        -   0,24zł od 1 m2 powierzchni  
    
        d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,
         o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r.
         o rewitalizacji ( Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach,
         dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
         przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
         usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
         obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od
         dnia wejścia w życie tego planu  w odniesieniu do tych
         gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
         budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego                    -   3,04zł od 1m2 powierzchni                      
   2) od budynków lub ich części:                        
     a) mieszkalnych                                                            -   0,68zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 
     b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
         oraz od  budynków  mieszkalnych  lub ich części
         zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej      -   21,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 
    c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
         w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
         siewnym                                                                   -  10,80zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
                                                                            
    d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
         w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
         zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń     -  4,70zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 
    e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
        statutowej działalności pożytku publicznego przez
        organizacje pożytku publicznego, o powierzchni
        użytkowej  do 200m2 włącznie                                    -  4,13zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

    f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
        statutowej działalności pożytku publicznego przez
        organizacje pożytku publicznego, o powierzchni użytkowej
        powyżej 200m2                                                          -    7,77zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 
  3) od budowli                                                                   -      2 % ich wartości         
 
§ 2
 Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
  1) grunty zajęte na cmentarze wojenne,      
  2)  budynki lub ich części  i grunty  zajęte  na  biblioteki,
  3) budynki lub ich części i grunty zajęte na baseny kryte.
      
§ 3
 
Traci  moc  uchwała nr XXIII/122/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia  23 listopada 2016r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
                                                  
 
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi
w  życie   z dniem  1  stycznia  2018r.
 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (20 listopada 2017)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (27 listopada 2017, 12:03:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1647