Podatek rolny w 2019 r.

UCHWAŁA NR III/10/2018
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 12 grudnia 2018 r.


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w  2019 r.  na obszarze Gminy Wielka Nieszawka
 
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r.  poz.1892) [1]
 
Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów  poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego
z dnia 18 października 2018r. (M. P. na rok  2018, poz.  1004) obniża  się z kwoty 54,36zł
za 1 dt do kwoty 45,00zł za 1 dt.
 
§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie  z dniem 01 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Arkadiusz Wyrzykowski [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 i z 2018 r. poz. 1588, 1669

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (12 grudnia 2018)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (3 stycznia 2019, 13:03:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179