zakres zadań sekretarza


1.      Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, prawidłowe warunki jego działania i w tym zakresie nadzoruje działalność stanowisk pracy.
2.      W szczególności do kompetencji Sekretarza należy:
1)      prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
2)      wykonywanie zadań przypisanych Wójtowi (lub Urzędowi), związanych  z przeprowadzeniem wyborów  organów państwowych, samorządowych oraz referendum,
3)      prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz nadzór nad ich terminowym załatwianiem,
4)      planowanie i realizowanie wydatków związanych z zaopatrzeniem Urzędu  w urządzenia i materiały biurowe oraz środki czystości,
5)      zapewnienie utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
6)      podejmowanie działań w celu pozyskania przez Gminę środków finansowych ze źródeł    zewnętrznych, w tym:
a)      inicjowanie udziału Gminy w otwartych konkursach i programach celem ubiegania się o dofinansowanie z funduszy pomocowych, w szczególności UE,
b)      poprawne i terminowe przygotowanie oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi pozyskania dotacji krajowych i zagranicznych środków pomocowych, szczególnie z UE,
c)      przestrzeganie warunków wykorzystania środków pomocowych, w tym z UE,
7)      prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
8)      prowadzenie spraw związanych  z ubezpieczeniem mienia Gminy,
9)      kontrola realizacji uchwał Rady Gminy,
10)  nadzór nad administrowaniem stron BIP,
11)  nadzór nad funkcjonowaniem systemu informatycznego w Urzędzie,
12)  nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Urzędu przepisów prawa dotyczących udzielania zamówień publicznych, ochrony informacji niejawnych, instrukcji kancelaryjnej, przepisów jednolitego wykazu akt oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
13)  nadzór nad prawidłowym i terminowym przeprowadzeniem inwentaryzacji okresowej i zdawczo-odbiorczej,
14)  prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Gminę funkcji organu założycielskiego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce,
15)  kierowanie pracą pracowników Urzędu oraz nadzorowanie pracy komórek Urzędu, zgodnie z załącznikiem nr 1.
16)  zastępowanie Wójta w czasie jego nieobecności z powodu urlopu lub choroby.

metryczka


Wytworzył: wójt gminy (7 maja 2009)
Opublikował: Jacek Mularz (7 maja 2009, 12:17:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3622