Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielka Nieszawka za rok 2020

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielka Nieszawka za rok 2020 została sporządzona w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy gminy przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie gospodarki [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wielka Nieszawka, 16 grudnia 2020 r. RPG.6220.1.2020   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Montażu linii do produkcji pelletu w zakładzie produkcyjnym ANDREWEX Sp. z o.o. w Cierpicach”.

Wielka Nieszawka, 6 grudnia 2019 r.   RPG.6220.2.18     O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

OBWIESZCZENIE z dnia 04 maja 2017 r. o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

OBWIESZCZENIE z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka".

RPI.6220.1.32.16     O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm. – dalej [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wystąpieniu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w ramach porozumienia zainteresowanych organów administracji samorządowej w sprawie Budowy magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka

RPI.6220.1.36.16   OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka zawiadamia o wystąpieniu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w ramach porozumienia zainteresowanych organów administracji samorządowej   Na podstawie § [...]

OBWIESZCZENIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia odwołania od decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"

Wielka Nieszawka, dnia 29 grudnia 2016 r.   RPI.6220.35.16     O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  [...]

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE z dnia 5 grudnia 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka".

Wielka Nieszawka, dnia 5 grudnia 2016 r. RPI.6220.1.33.16       Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach     Na podstawie art. 38 [...]

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka".

Wielka Nieszawka, dnia 14 listopada 2016 r. RPI.6220.1.28.16     Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"

RPI.6220.1.27.16     O B W I E S Z C Z E N I E o ponownym udziale społeczeństwa     Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o udziale społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"

RPI.6220.1.20.16     O B W I E S Z C Z E N I E o udziale społeczeństwa          Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Postanowienie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka

Wielka Nieszawka, dnia 12 lipca 2016 r. RPI.6220.1.13.16   P O S T A N O W I E N I E     Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity Dz.U.  [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"

Wielka Nieszawka, dnia 11 maja 2016 r.   RPI.6220.1.4.16       O B W I E S Z C Z E N I E     o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dn. 15.10.2013 r. o wydaniu decyzji nr OŚS.622.3.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa ujęcia wody Mała Nieszawka"

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowaniaadministracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późno zm.) oraz zgodnie z art. 85. ust. 3Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielka Nieszawka"

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n. "Budowa stacji paliw płynnych oraz stacji autogazu na działkach o nr 382/4, 382/5.382/6 w Cierpicach"

Wielka Nieszawka 30 lipca 2007 r.  OŚS 7624-10/2007  OBWIESZCZENIEWójta Gminy Wielka Nieszawka  Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka w sprawie zawiadomienia o możliwości zapoznania się z dokumentami dot.wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa Stacji Paliw Płynnychi Stacji Autogazu w Cierpicach"

Wielka Nieszawka 9 lipca 2007 r. OŚS 7624-10/07 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, [...]

Obieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku - dla budowy sieci wodociągowej w ul. Toruńskiej w Małej Nieszawce

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902, z póź.zm.) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku - dla przebudowy ul. Sosnowej w Cierpicach

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902, z póź.zm.) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku - dla budowy stacji paliw płynnych oraz autogazu w Cierpicach

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku- dla budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej w Cierpicach

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Oświadczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku -przebudowa ul. Wodociągowej w Małej Nieszawce

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku - budowa odcinka wodociągu i zbiorczej przep. ścieków z odc. przew. tłocznego na dz. nr 101/8 w Wielkiej Nieszawce

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku- przebudowa ul. Przemysłowej w Wielkiej Nieszawce

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku- rozbudowa hali produkcyjno-montażowej w Cierpicach

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminyw sprawie informacji o środowisku - kanalizacja w ul. Pogodnej-Toruńskiej w Wielkiej Nieszawce

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku - kanalizacja w ul. Toruńskiej w Małej Nieszawce

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminyw sprawie informacji o środowisku - sieć wod. i sieć kan.ul. Złota w Wielkiej Nieszawce

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka w sprawie informacji o środowisku - dla przedsięwzięcia budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej-Toruńskiej w Wielkiej Nieszawce.

Wielka Nieszawka 6 kwietnia 2007 r. OŚS 7624-5/2007 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminyw sprawie informacji o środowisku

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

obwieszczenie wójta o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Firmy Andrewex Andrzej Opłatek, Oddział Cierpice,

Wielka Nieszawka 26 lipca 2006 r.   OŚS 7624-22/06   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, [...]

metryczka