Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wielka Nieszawka, 16 grudnia 2020 r. RPG.6220.1.2020   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Montażu linii do produkcji pelletu w zakładzie produkcyjnym ANDREWEX Sp. z o.o. w Cierpicach”.

Wielka Nieszawka, 6 grudnia 2019 r.   RPG.6220.2.18     O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

OBWIESZCZENIE z dnia 04 maja 2017 r. o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

OBWIESZCZENIE z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka".

RPI.6220.1.32.16     O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm. – dalej [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wystąpieniu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w ramach porozumienia zainteresowanych organów administracji samorządowej w sprawie Budowy magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka

RPI.6220.1.36.16   OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka zawiadamia o wystąpieniu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w ramach porozumienia zainteresowanych organów administracji samorządowej   Na podstawie § [...]

OBWIESZCZENIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia odwołania od decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"

Wielka Nieszawka, dnia 29 grudnia 2016 r.   RPI.6220.35.16     O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  [...]

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE z dnia 5 grudnia 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka".

Wielka Nieszawka, dnia 5 grudnia 2016 r. RPI.6220.1.33.16       Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach     Na podstawie art. 38 [...]

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka".

Wielka Nieszawka, dnia 14 listopada 2016 r. RPI.6220.1.28.16     Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"

RPI.6220.1.27.16     O B W I E S Z C Z E N I E o ponownym udziale społeczeństwa     Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o udziale społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"

RPI.6220.1.20.16     O B W I E S Z C Z E N I E o udziale społeczeństwa          Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Postanowienie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka

Wielka Nieszawka, dnia 12 lipca 2016 r. RPI.6220.1.13.16   P O S T A N O W I E N I E     Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity Dz.U.  [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"

Wielka Nieszawka, dnia 11 maja 2016 r.   RPI.6220.1.4.16       O B W I E S Z C Z E N I E     o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dn. 15.10.2013 r. o wydaniu decyzji nr OŚS.622.3.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa ujęcia wody Mała Nieszawka"

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowaniaadministracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późno zm.) oraz zgodnie z art. 85. ust. 3Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielka Nieszawka"

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n. "Budowa stacji paliw płynnych oraz stacji autogazu na działkach o nr 382/4, 382/5.382/6 w Cierpicach"

Wielka Nieszawka 30 lipca 2007 r.  OŚS 7624-10/2007  OBWIESZCZENIEWójta Gminy Wielka Nieszawka  Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka w sprawie zawiadomienia o możliwości zapoznania się z dokumentami dot.wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa Stacji Paliw Płynnychi Stacji Autogazu w Cierpicach"

Wielka Nieszawka 9 lipca 2007 r. OŚS 7624-10/07 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, [...]

Obieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku - dla budowy sieci wodociągowej w ul. Toruńskiej w Małej Nieszawce

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902, z póź.zm.) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku - dla przebudowy ul. Sosnowej w Cierpicach

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902, z póź.zm.) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku - dla budowy stacji paliw płynnych oraz autogazu w Cierpicach

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku- dla budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej w Cierpicach

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Oświadczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku -przebudowa ul. Wodociągowej w Małej Nieszawce

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku - budowa odcinka wodociągu i zbiorczej przep. ścieków z odc. przew. tłocznego na dz. nr 101/8 w Wielkiej Nieszawce

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku- przebudowa ul. Przemysłowej w Wielkiej Nieszawce

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku- rozbudowa hali produkcyjno-montażowej w Cierpicach

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminyw sprawie informacji o środowisku - kanalizacja w ul. Pogodnej-Toruńskiej w Wielkiej Nieszawce

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku - kanalizacja w ul. Toruńskiej w Małej Nieszawce

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminyw sprawie informacji o środowisku - sieć wod. i sieć kan.ul. Złota w Wielkiej Nieszawce

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka w sprawie informacji o środowisku - dla przedsięwzięcia budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej-Toruńskiej w Wielkiej Nieszawce.

Wielka Nieszawka 6 kwietnia 2007 r. OŚS 7624-5/2007 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminyw sprawie informacji o środowisku

  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

obwieszczenie wójta o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Firmy Andrewex Andrzej Opłatek, Oddział Cierpice,

Wielka Nieszawka 26 lipca 2006 r.   OŚS 7624-22/06   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, [...]

metryczka