Obwieszczenie wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn"Stopień wodny na rzece Zielona Struga wraz z udrożnieniem rzeki dla ryb dwuśrodowiskowych"

                                                                   Wielka Nieszawka, 20. listopada 2013 r.

OSŚ.622.4.2013

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 85. ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
ZAWIADAMIAM


o wydaniu decyzji nr OSŚ.622.4.2013 z dnia 20 listopada 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, z wniosku BIPROWODMEL Sp. z.o.o. Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska planowanego przedsięwzięcia pn.: „Stopień wodny na rzece Zielona Struga w m. Dybowo wraz z udrożnieniem rzeki dla ryb dwuśrodowiskowych – gmina Wielka Nieszawka, woj. Kujawsko-Pomorskie”

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr213, poz. 1397 z późn. zm.) projektowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i ujęte jest w §3 ust.1 pkt 66 lit a) w/w Rozporządzenia

Zawiadamiam, również o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

Otrzymują:

  1. BIP

  2. Tablica Ogłoszeń

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (20 listopada 2013)
Opublikował: Michał Gazda (22 listopada 2013, 11:27:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 644