Postanowienie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka


Wielka Nieszawka, dnia 12 lipca 2016 r.
RPI.6220.1.13.16
 
P O S T A N O W I E N I E
 
  Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity Dz.U.  z  2016 r. poz. 23 z późn. zm.)  w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353, zwanej dalej „ustawą ooś”), stosownie do §3 ust. 1 pkt 68 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.04.2016 r. (uzupełnionego w dniu 9.05.2016 r.) złożonego przez firmę Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD” Spółka cywilna, ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego inwestorem są Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka", po zasięgnięciu opinii:
1.      Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu – opinia z dnia 19.05.2016 r.
         (data wpływu: 25.05.2016 r.) znak N.NZ.40.2.5.1.2016;
2.      Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – opinia z dnia 30.05.2016 r. (data
         wpływu: 17.06.2016 r.) znak WOO.4240.405.2016.DM;
3.      Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim – opinia z
         dnia 5.07.2016 r. (data wpływu: 11.07.2016 r.) znak N.NZ-42-04-14/16
 
p o s t a n a w i a m
 
I.      Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia
         raportu o oddziaływaniu na środowisko
dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na
         „Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka”;
II.     Ustalić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy ooś, który
         powinien zawierać w szczególności:
1.      Opis szaty roślinnej oraz siedlisk grzybów (w tym porostów) i gatunków zwierząt w obrębie
         planowanej inwestycji.
2.      Źródła informacji w zakresie występowania gatunków chronionych oraz siedlisk przyrodniczych
         na terenie inwestycji. W przypadku prac terenowych należy wskazać metody i terminy ich
         prowadzenia.
3.      Analizę wpływu inwestycji na obszary chronione w zasięgu oddziaływania inwestycji, w
         szczególności obszary Natura 2000.
4.      Propozycję stosownych rozwiązań minimalizujących i zabezpieczających, a w razie potrzeby
         również kompensujących w zakresie możliwego oddziaływania w zakresie gatunków, siedlisk
         oraz obszarów chronionych w zasięgu oddziaływania inwestycji.
5.      Jednoznaczne określenie, czy realizacja inwestycji wiąże się z usuwaniem drzew lub krzewów. 
         Jeśli na planowanej trasie będzie występować kolizja z zadrzewieniem, należy przedstawić:
a.      ilość lub powierzchnię oraz skład gatunkowy krzewów przeznaczonych do usunięcia,
b.      ilość i parametry, w szczególności gatunek i wiek, a także stan zdrowotny oraz pierśnicę drzew
         przeznaczonych do usunięcia,
c.       dane na temat występowania gatunków chronionych w obrębie drzew i krzewów
         przeznaczonych do usunięcia (w szczególności ptaków),
d.      propozycje działań minimalizujących i zabezpieczających, a w razie potrzeby również
         kompensujących względem stwierdzonych gatunków chronionych,
e.      termin usunięcia, uwzględniający okres lęgowy ptaków, przypadający od 1 marca do 31
         sierpnia,
f.        wariant zapewniający minimalizację koniecznej wycinki drzew.
6.      Gospodarkę odpadami na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji, w tym:
a.      szczegółowy opis sposobów i miejsc magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów oraz
         zabezpieczeń jakie będą stosowane w celu wyeliminowania ich negatywnego oddziaływania
         na środowisko (emisja związków złowonnych),
b.      opis dalszego postępowania z odpadami.
7.      Oddziaływanie zamierzenia na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny, wraz z
         rozwiązaniami chroniącymi środowisko na etapie realizacji.
8.      Warianty przedsięwzięcia.
9.      Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i energii.
10.    Analizę oddziaływań zamierzenia związanych ze zmianami klimatu (mityzacja – łagodzenie
         zmian klimatu i adaptacja do tych zmian), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
11.    Usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikowania
         celów środowiskowych dla wód, na które mogłoby ono oddziaływać, zgodnie z art. 38d, 38e i   
         ew. 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), w
         kontekście art. 81 ust. 3 ustawy ooś oraz wskazanie czy i w jaki sposób przedsięwzięcie
         będzie oddziaływać na te cele.
12.    Ocenę skumulowanego oddziaływania planowanej inwestycji na poszczególne elementy
         środowiska, w tym przeanalizowanie powiązań między innymi inwestycjami, w szczególności
         możliwości kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na tym samym
         obszarze.
13.    Analizę możliwych konfliktów społecznych, związanych przede wszystkim z zainteresowaną
         społecznością, która może być dotknięta skutkami realizacji zadania.

U Z A S A D N I E N I E
 
  W dniu 19 kwietnia 2016 roku firma Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD” Spółka cywilna, ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń, działająca w imieniu Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, zwróciła się z wnioskiem (uzupełnionym w dniu 9 maja 2016 roku), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka". Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z art. 74 ustawy ooś.
  Przedsięwzięcie polega na budowie magistrali wodociągowej doprowadzającej wodę pitną z osiedla Czerniewice w Toruniu do Ciechocinka wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
Trasa planowanej inwestycji przebiegać będzie przez:
1.      Miasto Toruń – około 1 100 m;
2.      Gmina Wielka Nieszawka – około 7 000 m (obręb brzoza – 5 400 m, obręb Popioły – 1 600 m);
3.      Gmina Aleksandrów Kujawski – około 6 800 m ( obręb Otłoczyn – 4 550 m, obręb Wołuszewo – 
         2 250 m);
4.      Miasto Ciechocinek – około 1 100 m.
  Magistrala wodociągowa zostanie poprowadzona z osiedla Czerniewice w Toruniu wzdłuż ulicy Włocławskiej, na terenie gminy Wielka Nieszawka w miejscowości Brzoza ulicą Ciechocińską, biegnącą u podnóża skarpy Doliny Wisły, w obrębie Popioły w duktach leśnych na działkach będących własnością Lasów Państwowych. Na terenie gminy Aleksandrów Kujawski w miejscowości Otłoczyn wzdłuż ulicy Szlak Bursztynowy, dalej ulicą Ciechocińską  w Wołuszewie, będącą drogą powiatową nr 26001C z Otłoczyna do Ciechocinka.
  Tereny zlokalizowane wzdłuż projektowanej trasy na terenie Brzozy są od strony wysoczyzny całkowicie zalesione a od strony doliny Wisły zagospodarowane jako ogrodzone posesje lub tereny zadrzewione – podmokłe. Wzdłuż ulicy Szlak Bursztynowy i ulicy Ciechocińskiej tereny zagospodarowane są następująco: od strony wysoczyzny zlokalizowane są posesje lub lasy państwowe, od strony Wisły stanowią w większości podmokłe nieużytki porosłe trzciną lub zadrzewione; na terenie chronionym wałem przeciwpowodziowym w Wołuszewie i Ciechocinku, tereny przyległe do trasy wodociągu są gęsto zabudowane (posesje jednorodzinne) lub zalesione.
  Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 68 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71) przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.
W opinii sanitarnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Takie samo stanowisko przyjął Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim.
  Biorąc pod uwagę opinie sanitarne oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, po uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, tutejszy organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia, jego usytuowanie, zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.
  Zgodnie z przedstawionymi załącznikami przedsięwzięcie powoduje ingerencję w obszary Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Nieszawska Dolina Wisły PLH040012 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły PLB040003, a także (w rejonie obrębu Brzoza) w Użytek ekologiczny (teren bagienny) utworzony Rozporządzeniem Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004 r. Nr 8, poz. 76).
W odniesieniu do wyżej wymienionych obszarów Natura 2000 obowiązują odpowiednio: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nieszawska Dolina Wisły PLH040012 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 813 ze zm.) oraz Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 1184).
  Planowane przedsięwzięcie przebiega w Obszarze Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, na którym obowiązuje Uchwała Nr X/252/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom., poz. 2573). Na podstawie § 5 pkt 2 uchwały, na przedmiotowym obszarze obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy ooś. Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.), zakazy obowiązujące na trenie chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.
  Jednocześnie na trenie gminy Wielka Nieszawka przedłożone mapy wskazują, że planowana inwestycja zajmuje obszarowo teren leśny, natomiast na terenie gminy Aleksandrów Kujawski tereny zadrzewień, łąkowe oraz rolne, tym samym stanowią potencjalne siedlisko gatunków chronionych.
  W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji stwierdzono występowanie przedmiotów ochrony ww. obszarów Natura 2000, w tym siedlisk: 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz 3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymheion, Potamion. Należy podkreślić, że (zgodnie z przedłożoną dokumentacją) przedsięwzięcie obejmuje fragment ww. siedliska 91E0 (obręb Brzoza, dz. 111 i 112/1), a zatem możliwa jest ingerencja w ww. siedlisko.
  Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwestycja wiąże się z usuwaniem przydrożnych drzew i krzewów, a także w związku z potrzebą wykonania zbiorników wyrównawczych, przy czym wskazano że „naczelną zasadą będzie minimalizacja wycinki drzew i krzewów”. Nie określono natomiast faktycznej skali koniecznej wycinki, która wiąże się z możliwością zniszczenia siedlisk gatunków chronionych roślin i zwierząt (np.: ptaków, nietoperzy, porostów, bezkręgowców, np. pachnicy dębowej), dlatego na obecnym etapie nie ma możliwości oceny oddziaływania na ww. elementy środowiska przyrodniczego.
  Podkreślenia wymaga fakt, że nie uwzględniono lokalizacji inwestycji w ww. obszarach Natura 2000 oraz Użytku ekologicznego (załączone mapy jednoznacznie obejmują te tereny w granicach inwestycji oraz obszaru oddziaływania), natomiast w treści karty informacyjnej podaje się, że zamierzenie biegnie po granicy obszarów Natura 2000, a użytku ekologicznego wcale nie uwzględniono. Wskazuje to na możliwość niewłaściwej oceny wpływu przedsięwzięcia na ww. obszary, dokonanej w załączonej karcie informacyjnej, brak kompletnej analizy na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów (jak w opisanym przypadku siedliska 91E0) oraz możliwą niekompletność przyjętych rozwiązań minimalizujących i zabezpieczających.
  W celu prawidłowej oceny gospodarki odpadami raport wymaga w szczególności:
1.      podania szacowanych ilości i rodzajów odpadów (wg katalogu);
2.      szczegółowego opisu sposobów i miejsc magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów
         oraz zabezpieczeń jakie będą stosowane;
3.      opisu dalszego postępowania z odpadami, z uwzględnieniem określenia zakładanych
         procesów odzysku lub unieszkodliwiania (wskazanie, gdzie zostaną przekazywane).
  Projektowana inwestycja wiąże się z emisją hałasu do środowiska i zanieczyszczeń do powierza. W związku z tym podczas sporządzania raportu należy uwzględnić najbliżej położone tereny chronione przed hałasem oraz rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji.
  Ponadto raport powinien zawierać analizę oddziaływań przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany (mityzacja – łagodzenie zmian klimatu) oraz wpływ klimatu i jego zmian na zamierzenie (adaptacja do zmian klimatu), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, w tym:
1.      analizę, czy przedsięwzięcie nie będzie przyczyniać się do pogłębiania zmian klimatu
         uwzględniając między innymi następujące elementy:
a.      pośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez działania towarzyszące
         przedsięwzięciu, w tym transport (np. transport materiałów budowlanych itp.);
b.      działania skutkujące pochłanianiem gazów cieplarnianych (np. ochrona terenów zielonych,
         tworzenie zielonej infrastruktury itp.);
2.      badanie, czy i w jaki sposób przedsięwzięcie jest przystosowane do postępujących zmian
         klimatu, uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi, takimi jak: powodzie,
         pożary, fale upałów, susze, nawałnice i burze.
  Dodatkowo w raporcie należy przedstawić usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikować cele środowiskowe dla wód, na które mogłoby ono oddziaływać, zgodnie z art. 38d, 38e i ew. 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w kontekście art. 81 ust. 3 ustawy ooś (w tym wskazać, czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływać na te cele).
  Konieczne jest także przedstawienie informacji na temat oddziaływania skumulowanego, w tym przeanalizowania powiązań między innymi inwestycjami, w szczególności możliwości kumulowania się oddziaływać przedsięwzięć znajdujących się na tym samym obszarze.
  Na etapie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko konieczne jest podanie jego wariantów i ustalenie, czy realizacja inwestycji będzie przebiegała według wariantu najkorzystniejszego zarówno dla Inwestora, jak i dla wszystkich właścicieli sąsiednich nieruchomości. Należy przeprowadzić analizę możliwości konfliktów społecznych (analiza powinna stanowić obligatoryjny element raportu), a także uwzględnić w jaki sposób Inwestor zamierza przeciwdziałać tym konfliktom.
  Biorąc powyższe pod uwagę, w szczególności lokalizację inwestycji w granicach obszarów Natura 2000, tj. mającego znaczenie dla Wspólnoty – Nieszawskiej Doliny Wisły PLH040012, specjalnej ochrony ptaków Doliny Dolnej Wisły PLB040003 oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, a także użytku ekologicznego, w oparciu o art. 63 ustawy ooś tutejszy organ stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
  W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.
 
P O U C Z E N I E
  Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu – w terminie 7 dni od jego otrzymania – za pośrednictwem Wójta Gminy Wielka Nieszawka.
 

WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA
mgr inż. KAZIMIERZ KACZMAREK
Postanowienie (2615kB) pdf
 

Otrzymują:
1.      Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD” Spółka cywilna, ul. Tramwajowa 12,
         87-100 Toruń
2.      Strony postępowania - zgodnie z art. 49 KPA – poprzez podanie do publicznej wiadomości:
         1)   w Urzędzie Miasta Torunia, ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
         2)   w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów
                Kujawski
         3)   w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku, ul. Mikołaja Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
3.      A/a
 
Do wiadomości:
1.      Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100
2.      Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
3.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, 85-009
         Bydgoszcz
4.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8a,
         87-700 Aleksandrów Kujawski
 

metryczka


Wytworzył: Sławomir Błach (12 lipca 2016)
Opublikował: Sławomir Błach (12 lipca 2016, 15:24:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 616