O B W I E S Z C Z E N I E o udziale społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"


RPI.6220.1.20.16
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o udziale społeczeństwa
 
 
     Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353, zwanej dalej „ustawą ooś”), Wójt Gminy Wielka Nieszawka zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"
      Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 19.04.2016 r. (uzupełniony w dniu 9.05.2016 r.) złożony przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD” Spółka cywilna, ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń, działające w imieniu Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń.
      Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Wielka Nieszawka, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnień i opinii są Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim.
      Zgodnie z art. 79 ust 1 ustawy ooś organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie art. 29 cyt. ustawy przysługuje każdemu.
      Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy ooś, informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej i raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) oraz możliwości składania uwag   i wniosków w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu, w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


  WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA
mgr inż. KAZIMIERZ KACZMAREK
 
Obwieszczenie_o_udziale_społeczeństwa (444kB) pdf
 
 
Otrzymują w celu podania do publicznej wiadomości:
1. Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
2. Gmina Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
3. Gmina Miasta Ciechocinek, ul. Mikołaja Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
4. A/a

metryczka


Wytworzył: Sławomir Błach (8 sierpnia 2016)
Opublikował: Sławomir Błach (8 sierpnia 2016, 11:44:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 446