ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka".


Wielka Nieszawka, dnia 14 listopada 2016 r.
RPI.6220.1.28.16
 
 
Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z  2016 r. poz. 23 z późn. zm. – dalej „Kpa”) w związku z art. art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),
 
z a w i a d a m i a m
 że po uzyskaniu wymaganych prawem pozytywnych uzgodnień, tut. organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka".
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 Kpa organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, iż z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 12, w godz. pracy urzędu, tj. we wtorki od 800 do 1600, w pozostałe dni tygodnia od 700 do 1500 oraz zgłosić swoje uwagi i wnioski w terminie do 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, tj. od 15.11.2016 r. do 29.11.2016 r.
Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna w oparciu o posiadane dowody i materiały.
 
 
  WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA
mgr inż. KAZIMIERZ KACZMAREK
 
Zawiadomienie_Obwieszczenie (366kB) pdf
 

Otrzymują w celu podania do publicznej wiadomości:
1. Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
2. Gmina Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
3. Gmina Miasta Ciechocinek, ul. Mikołaja Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
4. A/a

metryczka


Wytworzył: Sławomir Błach (15 listopada 2016)
Opublikował: Sławomir Błach (15 listopada 2016, 14:54:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 143