ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE z dnia 5 grudnia 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka".


Wielka Nieszawka, dnia 5 grudnia 2016 r.
RPI.6220.1.33.16
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m
że po uzyskaniu wymaganych prawem pozytywnych uzgodnień, tut. organ w dniu 5 grudnia 2016 r. wydał decyzję, znak RPI.6220.1.32.16, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka".
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 12, w godz. pracy urzędu, tj. we wtorki od 800 do 1600, w pozostałe dni tygodnia od 700 do 1500.
Zgodnie z art. 49 cyt. wyżej Kpa niniejsze zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA
mgr inż. KAZIMIERZ KACZMAREK
 

Zawiadomienie_Obwieszczenie (293kB) pdf
Decyzja_o_środowiskowych_uwarunkowaniach (6078kB) pdf
 
 
 
Otrzymują w celu podania do publicznej wiadomości:
1. Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
2. Gmina Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
3. Gmina Miasta Ciechocinek, ul. Mikołaja Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
4. A/a

metryczka


Wytworzył: Sławomir Błach (7 grudnia 2016)
Opublikował: Sławomir Błach (7 grudnia 2016, 09:47:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145