OBWIESZCZENIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia odwołania od decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"


Wielka Nieszawka, dnia 29 grudnia 2016 r.
 
RPI.6220.35.16
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z  2016 r. poz. 23 z późn. zm. – dalej „Kpa”) w związku z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),
 
z a w i a d a m i a m
że w dniu 22.12.2016 r. wpłynęło odwołanie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski od decyzji z dnia 5.12.2016 r. znak RPI.6220.1.32.16 Wójta Gminy Wielka Nieszawka określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka".
Stosownie do przepisu art. 133 Kpa odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do rozpatrzenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 Kpa informuję strony, iż z treścią decyzji oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 12, w godz. pracy urzędu, tj. we wtorki od 8:00 do 16:00, w pozostałe dni tygodnia od 7:00 do 15:00.
 
 
 
   WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA
mgr inż. KAZIMIERZ KACZMAREK
 
 
Obwieszczenie (303kB) pdf
 
 
 
Otrzymują w celu podania do publicznej wiadomości:
1. Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
2. Gmina Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
3. Gmina Miasta Ciechocinek, ul. Mikołaja Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
4. A/a

metryczka


Wytworzył: Sławomir Błach (5 stycznia 2017)
Opublikował: Sławomir Błach (5 stycznia 2017, 07:50:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140