OBWIESZCZENIE z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka".


RPI.6220.1.32.16
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm. – dalej „Kpa”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm. – dalej „ustawa ooś”),
 
z a w i a d a m i a m
że po uzyskaniu wymaganych prawem pozytywnych uzgodnień i opinii, Wójt Gminy Wielka Nieszawka działając w porozumieniu z Prezydentem Miasta Torunia, Burmistrzem Ciechocinka i Wójtem Gminy Aleksandrów Kujawski, zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka".
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, iż z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 ustawy ooś można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 12, w godz. pracy urzędu, tj. we wtorki od 800 do 1600, w pozostałe dni tygodnia od 700 do 1500 w terminie do 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA
mgr inż. KAZIMIERZ KACZMAREK
 

Obwieszczenie (448kB) pdf


Otrzymują:
1. Strony postępowania (według wykazu w aktach sprawy) poprzez podanie do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych bip:
a) przez Prezydenta Miasta Torunia, ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 8, 87-100 Toruń,
b) przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski,
c) przez Burmistrza Ciechocinka, ul. Mikołaja Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek;
2. Pani Hanna Lewandowska (pełnomocnik inwestora) 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD”               
Spółka cywilna, ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń;
3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,  
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
4. A/a.

metryczka


Wytworzył: Sławomir Błach (5 kwietnia 2017)
Opublikował: Sławomir Błach (5 kwietnia 2017, 14:19:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150