OBWIESZCZENIE z dnia 04 maja 2017 r. o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"


O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm. – dalej „ustawa ooś”), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm. – dalej „Kpa”),
 
z a w i a d a m i a m
że po uzyskaniu pozytywnych uzgodnień i opinii, Wójt Gminy Wielka Nieszawka działając w porozumieniu z Prezydentem Miasta Torunia, Burmistrzem Ciechocinka i Wójtem Gminy Aleksandrów Kujawski, w dniu 04.05.2017 r. wydał ostateczną decyzję znak RPI.6220.1.32.16, określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka".
W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 Kpa informuję strony, iż z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 ustawy ooś, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 12, w godz. pracy urzędu, tj. we wtorki od 800 do 1600, w pozostałe dni tygodnia od 700 do 1500.
Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie decyzji stronom nie zawiadamianym bezpośrednio uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

  WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA
mgr inż. KAZIMIERZ KACZMAREK
 
Obwieszczenie (388kB) pdf
Decyzja (6168kB) pdf

 
Otrzymują:
1.       Strony postępowania (według wykazu w aktach sprawy) poprzez podanie do publicznej   
          wiadomości na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych bip:
a)       przez Prezydenta Miasta Torunia, ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 8, 87-100 Toruń,
b)       przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski,
c)       przez Burmistrza Ciechocinka, ul. Mikołaja Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek;
2.       Pani Hanna Lewandowska (pełnomocnik inwestora) 
          Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD”               
          Spółka cywilna, ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń;
3.       Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,  
          ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
          (wraz z kopią decyzji);
4.       A/a.

metryczka


Wytworzył: Sławomir Błach (4 maja 2017)
Opublikował: Sławomir Błach (4 maja 2017, 08:37:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144