O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Montażu linii do produkcji pelletu w zakładzie produkcyjnym ANDREWEX Sp. z o.o. w Cierpicach”.


Wielka Nieszawka, 6 grudnia 2019 r.
 
RPG.6220.2.18
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm., zwanej dalej „uouioś”), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – zwanej dalej „Kpa”),
 
z a w i a d a m i a m 
 
że po uzyskaniu pozytywnych uzgodnień i opinii oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Wielka Nieszawka w dniu 5 grudnia 2019 r. wydał decyzję znak RPG.6220.2.18, określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Montażu linii do produkcji pelletu w zakładzie produkcyjnym ANDREWEX Sp. z o.o. w Cierpicach”.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 Kpa informuję strony, iż z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 ustawy uouioś, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie decyzji stronom nie zawiadamianym bezpośrednio uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Na dzień publicznego ogłoszenia wskazuję 6 grudnia 2019 r.
 
 

  WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA
(-) Krzysztof Czarnecki
 

Otrzymują:
1.      Strony postępowania (według wykazu w aktach sprawy) poprzez podanie do publicznej wiadomości na stronie bip Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce
2.      A/a

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wielka Nieszawka (6 grudnia 2019)
Opublikował: Sławomir Błach (6 grudnia 2019, 07:30:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63