Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka w sprawie informacji o środowisku - dla przedsięwzięcia budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej-Toruńskiej w Wielkiej Nieszawce.

Wielka Nieszawka 6 kwietnia 2007 r.

OŚS 7624-5/2007

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wielka Nieszawka

Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Jana Kretkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa mgr inż. Jan Kretkowski w Małej Nieszawce przy ul. Miodowej 3 działającego w imieniu i na rzecz Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.

“Budowa kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego wraz z przepompowniami ścieków P 212 i P 218 w ul. Pogodnej- Toruńskiej w m. Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka”.

Zakres obszarowy przedmiotowej inwestycji naniesiono na mapę w skali 1:500 i 1:2000.

Niniejsza mapa znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, przy ul. Toruńskiej 12.

Stosownie do wymogów art. 73 cytowanej wyżej ustawy stronom przysługuje prawo przeglądania akt sprawy.

Niezależnie od powyższego informuję, że omawiana inwestycja zaliczana jest do grona przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (przedsięwzięcie podlega upublicznieniu). Upublicznienie następować będzie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy informacji o umieszczeniu wniosku oraz przyszłej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w publicznie dostępnym rejestrze danych o środowisku.

Wójt Gminy

(-) Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (6 kwietnia 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (25 czerwca 2007, 13:50:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1456