Obwieszczenie wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n. "Budowa stacji paliw płynnych oraz stacji autogazu na działkach o nr 382/4, 382/5.382/6 w Cierpicach"

Wielka Nieszawka 30 lipca 2007 r.


 
OŚS 7624-10/2007


 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wielka Nieszawka


 
Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,
Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682,
Nr 181, poz. 1524) oraz art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z póź.zm.)


zawiadamiam


o wydaniu decyzji nr OŚS 7624-10/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, z wniosku Pana Andrzeja Dulceta, Prezesa Sp. j. ZPChr Strzyżawa, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, dla planowanego przedsięwzięcia pn. “Budowa Stacji Paliw Płynnych oraz Stacji Autogazu na działkach o nr 382/4, 382/5, 382/6 w Cierpicach”

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z póź.zm.) oraz w związku z § 3, ust. 1, pkt 35 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573, z 2005 r. Nr 92, poz. 769), należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Wielka Nieszawka w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia.
 

WÓJT GMINY
(-) Kazimierz Kaczmarek
 
 
 

 
 

metryczka


Wytworzył: wójt (7 sierpnia 2007)
Opublikował: Jacek Mularz (7 sierpnia 2007, 15:38:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1871