2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 1/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26.01.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 stycznia 2004 r.

w sprawie: opłat za korzystanie z mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591)

zarządzam, co następuje:

§1.

  1. Pomieszczenia w szkołach udostępnione są na podstawie właściwości umów najmu, zawieranych przez dyrektorów szkół w ramach posiadanych pełnomocnictw.
  2. Wysokość stawek czynszu ustalana jest przez Wójta Gminy do końca stycznia danego roku.
  3. Środki finansowe pozyskane w wyniku wynajmu pomieszczeń gromadzone będą na koncie środków specjalnych danej szkoły i mogą być przeznaczone na potrzeby określone właściwą uchwałą Rady Gminy w sprawie środka specjalnego.
  4. Dyrektorzy szkół zobowiązani są do przedłożenia Wójtowi Gminy kwartalnej informacji dotyczącej środków finansowych pozyskanych z wynajmu w minionym kwartale. Informacja winna być złożona nie później 14 dni po upływie kwartału, którego informacja dotyczy.

§2.

Ustala się stawki najmu pomieszczeń określonych § 1 według Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3.

  1. Ustala się opłatę za wynajem pomieszczeń Urzędu Gminy - Ośrodek Kultury w Małej Nieszawie, oraz zasady wypożyczania kamery dla mieszkańców gminy według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia
  2. Na wniosek organizacji społecznych, partii politycznych lub osób fizycznych wnioskujących o korzystanie z sali w celach niekomercyjnych Wójt Gminy może zwolnić z opłaty, o której mowa w § 3 załącznik Nr 2 pkt.1 b.

§4.

  1. Ustala się opłaty za wynajem pomieszczeń przez Telekomunikację Polską S.A. w Toruniu znajdujących się w szkole Podstawowej w Cierpicach oraz w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawie w wysokości określonej w Załączniku Nr 3 pkt 1 do zarządzenia..
  2. Ustala się wysokość czynszu za wynajem pomieszczeń na aptekę w Wielkiej Nieszawie określona w Załączniku Nr 3 pkt. 2 do Zarządzenia.
  3. Ustala się wysokość czynszu dzierżawczego za 1 ha gruntu użytkowanego rolniczo według Załącznika Nr 3 pkt 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

Tracą moc Uchwały Zarządu Gminy Wielka Nieszawka Nr 154/169/02 z dnia 07.02.2002 r. Nr 155/169/02 z dnia 13.02.2002 r. i Nr 158/173/02 z dnia 12.03.2002r.

§5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół i Skarbnikowi Gminy.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2004 roku.

                                                                                                Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (26 stycznia 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (3 stycznia 2006, 10:28:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 692