2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarzadzenie Nr 16/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18.05.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 maja 2004r.

 

w sprawie: ustalenia odpłatności za kolonie letnie.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 oraz 2002r. Nr. 23, poz 220, Nr. 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984, Nr. 156, poz 1271, Nr. 214, poz. 1806 i 200r. Nr. 80, poz. 717. nr. 162, poz. 1568)

zarządzam, co następuje:

§1.

Ustala się koszt koloni letnich organizowanych przez Gminę w wysokości 610,-zł. za jednego uczestnika.

§2.

Odpłatność za kolonie ustala się na podstawie dochodów miesięcznych w rodzinie w przeliczeniu na osobę wg poniższych kryteriów:

1). Dochód powyżej 600,00zł./osobę- 610,-zł.

2). Dochód od 400,00 do 600,00./osobę- 400,-zł.

3). Dochód od 100,00 do 400,00./osobę- 300,-zł

4). Dochód poniżej 100,00./osobę- 100,-zł

§3.

1. Dochody wymienione w §2 ustala się na podstawie zaświadczeń wg stawki netto (pomniejszone o potrącenia ustawowe) na wniosek zainteresowanych.

2. O obniżeniu opłat za kolonie zainteresowani zostaną poinformowanie odrębnym pismem.

3. Różnica pomiędzy odpłatnościami uczestnika a pełnym kosztem koloni zostanie pokryta ze środków Gminy.

§4.

Wpłat za kolonie można dokonywać w kasie szkół, Urzędu oraz na rachunek bankowy Bank Millenium, Nr 68 1160 2202 0000 0000 6090 3261 w terminie do 15 czerwca br.

§5.

Wykonanie powierza się Dyrektorom szkół oraz kierownikowi GOPS w Wielkiej Nieszawce

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                            Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (18 maja 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (4 stycznia 2006, 10:27:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 669