2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 16/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17.05.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 maja 2004 r.

 

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia odpłatności za kolonie letnie.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 oraz 2002r. Nr. 23, poz 220, Nr. 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984, Nr. 156, poz 1271, Nr. 214, poz. 1806 i 200r. Nr. 80, poz. 717. nr. 162, poz. 1568)

zarządzam, co następuje:

§1.

W zarządzeniu nr 16/IV?2004 wójta gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 maja 2004r. w sprawie ustalenia odpłatności za kolonie letnie §3 otrzymuje brzmienie: “§3”

1. Usprawnienie do ponoszenia odpłatności za kolonie w odpowiedniej kwocie, wskazanej w §2, ustala się z zastosowaniem zasad obowiązujących w postępowaniu o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej uregulowanych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r., nr. 64, poz. 593).

2. Dochody wymienione w §2 ustala się na podstawie zaświadczeń wg stawki netto (pomniejszone o potrącenia ustawowe) na wniosek zainteresowanych.

3. O obniżeniu opłaty za kolonie zainteresowani zostaną poinformowani odrębnym pismem.

4. Rożnica pomiędzy odpłatnością uczestnika a pełnym kosztem kolonii zostanie pokryta ze środków Gminy.”

§2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół oraz kierownikowi GOPS.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                               Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (17 maja 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (4 stycznia 2006, 10:46:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 676