2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarzadzenie Nr 19/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.05.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 czerwca 2004 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru wykonawcy inwestycji p.n. “Rozbudowa i wyposażenie sieci dróg rowerowych w gminie Wielka Nieszawka; w miejscowościach Wielka Nieszawka, Mała Nieszawka, Cierpice, Brzoza.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 oraz 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr. 23 poz. 220, Nr. 62, poz 558, Nr. 113, poz. 984, Nr. 156, poz. 1271, Nr. 214, poz. 1806 i 2003r. Nr. 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz podręcznikiem procedur zwierania umów na wykonanie robót Opracowanym na podstawie SCR-SEC (1999) 1801/2 i “Practical Guide to Phare, ISPA & SAPARD contract procedure” z grudnia 200r. (KP-700-18- ARiMR/6/z Wersja zatwierdzona: 6)

zarządzam, co następuje:

§1.

1. Powołuję komisję przetargową w składzie:

Jacek Mularz- przewodniczący komisji

Małgorzata Trawińska- sekretarz komisji

Janusz Żurawski- członek komisji

Waldemar Urbaczewski- członek komisji

Bogdan Bartosiński- członek komisji

2. Zadaniem komisji przetargowej jest przeprowadzenie wszystkich czynności postępowania przetargowego zgodnie z podręcznikiem procedur zawierania umów na wykonanie robót Opracowanym na podstawie SCR-SEC (1999) 1801/2 i “Practical Guide to Phare, ISPA & SAPARD contract procedure” z grudnia 200r. (KP-700-18- ARiMR/6/z Wersja zatwierdzona:6) oraz przedstawienie zatwierdzonego przez ARiMR Raportu z Oceny Ofert zawierającego wskazanie wybranego do podpisania umowy uczestnika przetargu.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                 Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (19 maja 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (4 stycznia 2006, 10:59:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 644