2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 25/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.07.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 lipca 2004 r.

 

w sprawie: korzystania z telefonów komórkowych.

Na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003, Nr 80, poz. 717,Nr 162 ,poz.1568, Dz. U. z 2004, Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 )

zarządzam, co następuje:

§1.

1. Zobowiązać pracowników Urzędu do wykorzystania czasu pracy wyłącznie na załatwianie spraw służbowych.

2. Wprowadzam zakaz używania przez pracowników Urzędu Gminy w godzinach pracy– prywatnych telefonów komórkowych oraz telefonów stacjonarnych należących do Urzędu Gminy do celów prywatnych.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta i Kierownikowi Referatu Technicznego Urzędu Gminy.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (14 lipca 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (4 stycznia 2006, 11:30:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 791